Hlavná stránka   


 Ústav  patologickej 
 fyziológie
(informácie)

Informácia o pracovisku

História pracoviska

Zoznam pracovníkov

Učitelia na ústave

Projekty pracoviska (granty) 

Diplomové práce pracoviska

Výber z publikovaných prác

Knihy, učebnice, skriptá 

Oddelenie klinickej patofyziológie

Pokusné zariadenie pracoviska


Študijný program  všeobecné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok

Harmonogram výučby a rozvrh

Výberové prednášky a semináre

Sylaby (otázky) (patologická fyziológia)

Voliteľné predmety (3.-6.ročník) 

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program zubné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok
Harmonogram výučby a rozvrh
Sylaby(otázky) (patologická fyziológia)

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program biomedicínska fyzika

Harmonogram výučby a rozvrh

Sylaby látky      

Odporúčaná literatúra


Study programme General medicine
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)        

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature  

TESTS


Study programme Dentistry 
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)    

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature 

TESTS

 


  

                                                               

 Oddelenie klinickej patofyziológie 

S podporou grantu Ligy proti rakovine z r. 2017 pomáhame s využitím modernej 
diagnostiky odhaľovať toxické komplikácie u hematoonkologických pacientov.

                               


 

Vedúca oddelenia:  Prof. MUDr. Beata Mladosievičová,  CSc.

                             beata.mladosievicova@fmed.uniba.sk
                             Tel. 59357 604

 

Profesori:    Prof. MUDr. Beata Mladosievičová,  CSc.

 

Odborní asistenti:   MUDr. Ljuba Bachárová, DrSc.
                             MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.

 

Ostatní zamestnanci:  Dana Markovičová
                                 RNDr. Zuzana Poljak, PhD.  


Interní doktorandi:  
MUDr. Lucia Petríková rod. Setteyová (školiteľ B. Mladosievičová)
                            
Mgr. Lucia Slobodová (školiteľ B. Ukropcová)
                            
Mgr. Silvia Vallová (školiteľ B. Ukropcová)
                             Mgr. Zuzana Janáková (školiteľ B. Ukropcová)
                             MUDr. Martin Schön
(školiteľ B. Ukropcová) 

 

Adresa:   811 08 Bratislava 
              Sasinkova 4 (IV.posch.), Sasinkova 2 (III.posch.)

 

 


           Hlavná stránka                  Začiatok stránky 


 Posledná modifikácia:     14. september 2017

 Pripomienky zasielajte na adresu:    patfyz.webmaster@fmed.uniba.sk