Hlavná stránka   


 Ústav  patologickej 
 fyziológie
(informácie)

Informácia o pracovisku

História pracoviska

Zoznam pracovníkov

Učitelia na ústave

Projekty pracoviska (granty) 

Diplomové práce pracoviska

Výber z publikovaných prác

Knihy, učebnice, skriptá 

Oddelenie klinickej patofyziológie

Pokusné zariadenie pracoviska


Študijný program  všeobecné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok

Harmonogram výučby a rozvrh

Výberové prednášky a semináre

Sylaby (otázky) (patologická fyziológia)

Voliteľné predmety (3.-6.ročník) 

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program zubné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok
Harmonogram výučby a rozvrh
Sylaby(otázky) (patologická fyziológia)

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program biomedicínska fyzika

Harmonogram výučby a rozvrh

Sylaby látky      

Odporúčaná literatúra


Study programme General medicine
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)        

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature  

TESTS


Study programme Dentistry 
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)    

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature 

TESTS

 


  

                                                    

Študijný program  Všeobecné lekárstvo    

OZNAMY - výučba, skúšky

 


  
  DEKANSKÉ A REKTORSKÉ VOĽNO

  dňa 18. apríla 2019 (štvrtok) a 23. apríla 2019 (utorok)
  udelili dekan LFUK a rektor UK dekanské a rektorské voľno.

 OZNAM

Absencia počas rektorského voľna, dekanského voľna alebo štátneho sviatku sa hodnotí ako účasť.

Podmienky účasti na záverečnej skúške z patologickej fyziológie:

Študent je povinný si overiť, či splnil podmienky pre udelenie zápočtu. Bez udelenia zápočtu nie je možné ísť na skúšku z patologickej fyziológie. 

 


Na základe Štatútu LF UK v Bratislave a podľa vykonávacieho pokynu dekana bude 
od akad. r. 2010/2011 podľa čl. 19, bod 4 štatútu podmienkou účasti na skúške 
absolvovanie všetkých prerekvizít daného predmetu.

Prerekvizitami pre skúšku z patologickej fyziológie (všeob. a zubné lekárstvo, 
slov., angl.) je úspešne absolvovaná skúška z fyziológie a lekárskej biochémie.

Študent s prenesenou skúškou môže absolvovať praktické cvičenia z patologickej

fyziológie, ale na skúšku sa môže zapísať až po vykonaní skúšky z danej prerekvizity.

 

 


            Hlavná stránka                  Začiatok stránky      


 Posledná modifikácia:    10. apríl 2019
 Pripomienky zasielajte na adresu:    patfyz.webmaster@fmed.uniba.sk