Hlavná stránka   


 Ústav  patologickej 
 fyziológie
(informácie)

Informácia o pracovisku

História pracoviska

Zoznam pracovníkov

Učitelia na ústave

Projekty pracoviska (granty) 

Diplomové práce pracoviska

Výber z publikovaných prác

Knihy, učebnice, skriptá 

Oddelenie klinickej patofyziológie

Pokusné zariadenie pracoviska


Študijný program  všeobecné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok

Harmonogram výučby a rozvrh

Výberové prednášky a semináre

Sylaby (otázky) (patologická fyziológia)

Voliteľné predmety (3.-6.ročník) 

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program zubné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok
Harmonogram výučby a rozvrh
Sylaby(otázky) (patologická fyziológia)

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program biomedicínska fyzika

Harmonogram výučby a rozvrh

Sylaby látky      

Odporúčaná literatúra


Study programme General medicine
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)        

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature  

TESTS


Study programme Dentistry 
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)    

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature 

TESTS

 


  

                                                               

Študijný program  Všeobecné lekárstvo 

Výberové prednášky a semináre

 

Výberové prednášky a semináre z patologickej fyziológie 
v školskom roku 2004/2005

Témy výberových seminárov a praktických cvičení z patologickej fyziológie
 v školskom roku 2004/2005


Výberové prednášky a semináre z patologickej fyziológie 
všeobecného lekárstva v školskom roku 2004/2005

Prof. I.Hulín:

Arytmogénny substrát fatálnych porúch srdcového rytmu

Patofyziológia pľúcnej cirkulácie

Intersticiálne nefritídy

Hypotenzia a šok

Patofyziológia koronárnej cirkulácie

Pľúcny edém

Syndróm respiračnej tiesne dospelých (ARDS)

 

Prof. L.Zlatoš:

Dysfunkcia endotelu tepien a jej vzťah katerogenéze

Poruchy hemostázy

Poruchy metabolizmu kalcia afosforu, tetánia.

 

Doc. M.Bernadič:

Bolesť

Vrodené chyby srdca

Elektrokardiografická diagnostika

Choroby pľúc spôsobené škodlivinami vo vdychovanom vzduchu

Edém mozgu

Intrakraniálna hypertenzia

 

Prof. F.Šimko:

Srdce a stres - patomechanizmy a klinické dôsledky

Hypertrofia myokardu ako odpoveď na hemodynamické preťaženie - adaptačný alebo patologický mechanizmus

Omráčený myokard, hibernovaný myokard a ischemický prekondicioning

Patofyziologické princípy liečebného využitia magnézia pri akútnom infarkte myokardu

Voľné radikály v patogenéze kardiovaskulárnych ochorení

Quo vadis protekcia myokardu?

Syndróm remodelácie srdca následkom hemodynamického preťaženia

Spúšťacie (triggering) mechanizmy vzniku infarktu myokardu

Patomechanizmus protekcie myokardu pomocou ACE-inhibítorov

Nitric oxid systém aj eho úloha vo fyziológii a patológii kardiovaskulárneho systému

Komplexná neurohumorálna aktivácia chronicky zlyhávajúceho srdca (katecholamíny, RAAS, endotelínový systém, NO, PGI2, atriálny a mozgový natriuretický peptid, neurohormonálne markery zlyhávajúceho srdca, genetický background neurohormonálnej aktivácie)

 

Doc. I.Klimeš:

Etiopatogenéza diabetes mellitus I. aI I. typu so zvláštnym zreteľom na výsledky molekulárno-biologických vied

Syndróm inzulínovej rezistencie a eho význam pre vznik a rozvoj kardiovaskulárnych ochorení (včítane diagnostiky aliečby)

 

Prof. B.Mladosievičová:

Patomechanizmy poškodenia srdca v súvislosti s liečbou onkologických pacientov

Vysokorozlišovacia elektrokardiografia -- nový spôsob rizikovej stratifikácie pacientov ohrozených kardiologickými komplikáciami vrôznych klinických situáciách

 


 

Témy výberových seminárov a praktických cvičení z patologickej fyziológie
 
všeobecného lekárstva v školskom roku 2004/2005

 

Dr. J.Holzerová:

Anesteziologická a operačná technika

Fibrilácia a flutter predsiení akomôr srdca

 

Dr. D.Maasová:

Úloha cytokínov v metabolizme kostí. Vzťah medzi mineralizačným procesom v kostiach a aterosklerózou.

Osteoporóza

 

Dr. M.Bakošová:

Asfyxia a respiračná insuficiencia

Reumatoidná artritída

 

Dr. E.Sapáková:

Vnútorné prostredie a jeho poruchy

Hypoglykémia a neuroglykopenický syndróm

 

Dr. B.Mladosievičová:

Poruchy glomerulárnych a tubulárnych funkcií obličiek, mikroskopické vyšetrenie močového sedimentu

 


            Hlavná stránka                  Začiatok stránky      


 Posledná modifikácia:    16. september 2004
 Pripomienky zasielajte na adresu:    patfyz.webmaster@fmed.uniba.sk