Hlavná stránka   


 Ústav  patologickej 
 fyziológie
(informácie)

Informácia o pracovisku

História pracoviska

Zoznam pracovníkov

Učitelia na ústave

Projekty pracoviska (granty) 

Diplomové práce pracoviska

Výber z publikovaných prác

Knihy, učebnice, skriptá 

Oddelenie klinickej patofyziológie

Pokusné zariadenie pracoviska


Študijný program  všeobecné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok

Harmonogram výučby a rozvrh

Výberové prednášky a semináre

Sylaby (otázky) (patologická fyziológia)

Voliteľné predmety (3.-6.ročník) 

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program zubné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok
Harmonogram výučby a rozvrh
Sylaby(otázky) (patologická fyziológia)

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program biomedicínska fyzika

Harmonogram výučby a rozvrh

Sylaby látky      

Odporúčaná literatúra


Study programme General medicine
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)        

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature  

TESTS


Study programme Dentistry 
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)    

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature 

TESTS

 


 

                                                                 

  Diplomové práce pracoviska                        

  Aktuálne diplomové práce riešené na pracovisku

 


                                                          

 

 Meno Počet 
prác
 Školský rok zadania DP 2018/19
MUDr. Ljuba Bachárová, DrSc. 1  Pavol Sárený: "Určenie začiatku QRS komplexu pre 
 výpočet odvodených echokardiografických parametrov"
Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc. 1  Dalibor Gallik: " Pleiotropné účinky liekov pri srdcovom 
  zlyhaní s dôrazom na ivabradin a sacubitril-valsartan"
Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. 4  Silvia Pénzesová: "Vplyv pohybovej in/aktivity na 
  parametre metabolického syndrómu"
 Martina Miklošková: "Úloha komplexnej modifikácie    
  životného štýlu v prevencii a liečbe obezity 
  a diabetu 2. typu"
 Adam Šulek: "Úloha hnedého tukového tkaniva 
  u človeka"
 Barbora Poláková: "Účinky tréningovej intervencie 
  na metabolizmus a fyzickú zdatnosť obéznych 
  adolescentov"Jakub Hennel
Prof. MUDr.Beáta Mladosievičová,  
  CSc.
1  Lukáš Šebesta: "Patomechanizmy endokrinnnej 
  rezistencie v liečbe karcinómu prsníka"
MUDr.RNDr. Roman Gardlík, PhD. 1  Timea Pappová: "Extracelulárna DNA v patológii ústnej 
  dutiny"
MUDr. Kristína Repová, PhD. 1  Marko Pauhof: "Remodelácia ciev pri hypertenzii 
  a možnosti jej terapeutického ovplyvnenia" 

 

 

 Meno Počet 
prác
 Školský rok zadania DP 2017/18
Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD. 3  Louise-Mária Adamová:  "Vplyv cvičenia a karnozínu 
   na metabolizmus, fyzickú zdatnosť a kognitívne 
   funkcie seniorov"
 Mária Belinská:  "Molekulárne biomarkery 
   v cerebrospinálnom likvore pacientov 
   s neurologickými ochoreniami"
 Martina Karovičová:  "Mediátory a mechanizmy 
   cvičením navodených zmien kognitívnych 
   a motorických funkcií u seniorov"
Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc. 3  Peter Kövér: "Wolff-Parkinson-Whiteov syndróm 
   a možnosti jeho terapie"
 Miriam Elzerová:  "Infarkt myokardu u pacientov 
   s diabetes mellitus"
 Eva Koczánová: "Hypertenzia ako rizikový faktor 
   kardiovaskulárnych chorôb"
Prof. MUDr.Beáta Mladosievičová,  
  CSc.
    2  Zuzana Országhová: "Prevencia kardiotoxicity 
   systémovej liečby nádorov"
 Ivan Hovanjec: "Mechanizmy a rizikové faktory 
   spoločné u kardiologických a onkologických
   ochorení"
MVDr. Katarína Ondičová, PhD. 1  Mária Baculíková: "Vplyv narušenia cirkadiánnych 
  rytmov na psychické funkcie u pracovníkov nočných 
  zmien"
MUDr. Kristína Repová, PhD. 1  Martin Sládeček:  "Nový pohľad na úlohu endotelu 
   v patofyziológii ischemickej choroby srdca"
MUDr. Ljuba Bachárová, DrSc. 1  Ferdinand Pacher-Theinburg: "ECG characteristics of 
   no-reflow phenomenon in patient with acute coronary 
   syndrome"
RNDr. Gabriela Gašperíková, DrSc. 1  Ivana Vidová:  "Vplyv genetickej predispozície 
   na adaptačnú kapacitu na fyzický tréning u seniorov"

 

 


        Hlavná stránka            Začiatok stránky


  Posledná modifikácia:    8. marec 2019
  Pripomienky zasielajte na adresu:    patfyz.webmaster@fmed.uniba.sk