Aktualizácia  1.9.2014

 

    Patofyziológia KVS

 

1.       Na kontrakčnom procese myokardu sa zúčastňujú tieto kontraktilné proteíny:

a.       aktín, myozín a sarkoplazmové retikulum

b.      myozín, mitochondrie a sarkoplazmové retikulum

c.       aktín, myozín, troponín, tropomyozín

d.      aktín, myozín, troponín, tropomyozín a sarkoplazmové retikulum

e.       troponín, tropomyozín a kalcium

f.       aktín, myozín, sarkoplazmové retikulum a sarkolema

2.       Za aeróbnych podmienok získava srdcový sval energiu vo forme ATP v hlavnej miere:

a.       betaoxidácou mastných kyselín

b.      anaeróbnou glykolýzou

c.       aeróbnou glykolýzou

d.      pentózovým cyklom

e.       glykogenolýzou

f.       aeróbnou glykolýzou a glykogenolýzou

3.       ATP využíva myokard :

a.       výlučne na kontrakciu 

b.      výlučne na relaxáciu

c.       prevažne na transport iónov

d.      hlavne na bazálny metabolizmus

e.       hlavne na dej kontrakcie a relaxácie

f.       hlavne na udržiavanie štruktúry organel

4.       Afterload je určovaný hlavne týmito faktormi:

a.       preloadom a objemom krvi v kapacitnom riečisku

b.      preloadom a periférnou rezistenciou arteriol

c.       kontraktilitou a preloadom

d.      arteriálnou compliance, periférnou rezistenciou venúl a dĺžkou svalového vlákna

e.       arteriálnou compliance, objemom krvi v art. riečisku a periférnou rezistenciou arteriol

f.       pružnosťou kapilár a objemom krvi v srdci na konci diastoly

5.       Zlyhanie srdca je stav, pri ktorom:

a.       srdce zlyháva následkom elektrickej nestability

b.      srdce nevyvrhuje dostatočný objem následkom zníženého prítoku krvi

c.       srdce nevyvrhuje adekvátne množstvo krvi na perifériu

d.      srdce nepracuje výlučne v dôsledku poruchy myokardu

e.       srdce pracuje len vďaka kompenzačným mechanizmom

f.       srdce pracuje adekvátne, ale kompenzačné mechanizmy zlyhávajú

6.       Najčastejšou príčinou zlyhania ľavej komory srdca sú:

a.       hypertenzia, chlopňové chyby a ischemická choroba srdca

b.      hypertenzia a hypertrofia srdca

c.       hypertenzia a ischemická choroba srdca

d.      ischemická choroba srdca a kardiomyopatie

e.       infarkt myokardu a diastolická dysfunkcia

f.       infarkt myokardu a distribučný šok

7.       Forward failure ľavého srdca znamená:

a.       zlyhanie arteriálneho riečiska

b.      zlyhanie venózneho riečiska

c.       znaky a symptómy vyplývajúce z nedostatočnej perfúzie periférie

d.      dušnosť

e.       poruchy svalovej aktivity kostrových svalov

f.       zlyhanie ľavej komory v zmysle zvýšenia afterloadu

8.       Zlyhanie srdca je:

a.       stav skracujúci pri ťažkom zlyhaní srdca život takmer o polovicu

b.      stav skracujúci  život asi na 5 rokov

c.       syndróm, do ktorého môžu vyústiť rôzne choroby srdca

d.      najčastejšou chorobnou jednotkou kardiovaskulárneho systému

e.       prognosticky najťažšie medicínske ochorenie

f.       choroba, na ktorú sa vždy zomrie

9.       Pri centrálnej cyanóze:

a.       sú chladné všetky akrálne časti

b.      horné končatiny sú chladné a dolné sú teplé

c.       horné končatiny sú teplé, ale dolné sú chladné

d.      končatiny sú teplé, ale sliznice sú studené

e.       je teplota v akrálnych častiach normálna

f.       je množstvo redukovaného hemoglobínu v kapilárnej krvi viac ako 50%

10.    Galopový rytmus znamená:

a.       že nad srdcom počujeme nie dve, ale tri ozvy

b.      že nad srdcom počujeme nie štyri, ale 5 oziev

c.       že srdce ide frekvenciou nad 100 úderov za  minútu

d.      že tlkot srdca pripomína dupot kopýt zebry

e.       že v perikarde je tekutina

f.       že pacient má pulsus alternans

11.    Zlyhanie pravého srdca sa prejavuje:

a.       zvýšenou náplňou krčných žíl a periférnymi edémami

b.      ascitom a anémiou

c.       hydrotoraxom a bronchopneumóniou

d.      hepatomegáliou a splenomegáliou

e.       relatívnou mitrálnou insuficienciou

f.       hlavne dušnosťou

12.    Najčastejšou príčinou mitrálnej stenózy je:

a.       zlyhanie srdca, keď vzniká relatívna mitrálna stenóza

b.      dušnosť

c.       embolizácia do arteriálneho systému

d.      fibrilácia predsiení, embolizácia do periférie a cyanóza

e.       reumatická horúčka

f.       bakteriálna endokarditída

13.    Jedným z následkov mitrálnej stenózy je:

a.       embólia do arteriálneho systému

b.      embólia do pľúc

c.       cor pulmonale acutum

d.      hypertrofia ľavej komory

e.       relatívna mitrálna insuficiencia

f.       vznik foramen ovale apertum

14.    Medzi typické prejavy aortálnej stenózy patria:

a.       kolaps, stenokardie, náhla smrť

b.      šok a excentrická hypertrofia ľavej komory

c.       palpitácie a periférna cyanóza

d.      diastolický šelest a pravokomorové zlyhanie

e.       cyanóza a opakované embólie

f.       prekvapujúco dobrá tolerancia námahy

15.    Pri aortálnej insuficiencii počujeme:

a.       systolický šelest

b.      diastolický šelest

c.       systolicko-diastolický šelest

d.      diastolicko-systolický šelest

e.       otváracie mitrálne klapnutie

f.       zatvárací aortálny tón

16.    Aortálna stenóza sa propaguje:

a.       do chrbta

b.      pod lopatku

c.       do čeľuste

d.      k hrotu

e.       do Erbovho bodu

f.       do karotíd

17.    Pri aortálnej stenóze dochádza:

a.       ku koncentrickej hypertrofii ľavej komory

b.      k excentrickej hypertrofii ľavej komory

c.       k excentrickej hypertrofii pravej aj ľavej komory

d.      ku koncentrickej hypertrofii ľavej predsiene a komory

e.       k defektu septa následkom komorového pretlaku

f.       k dilatácii oboch predsiení

18.    Veľká systolicko-diastolická amplitúda znamená, že:

a.       je vysoký systolický aj diastolický tlak

b.      je veľký rozdiel medzi systolickým a diastolickým tlakom

c.       diastolický TK je vysoký, ale systolický je nízky

d.      oba tlaky sú výrazne znížené pod 100mmHg

e.       systolický aj diastolický TK sú normálne, ale medzi nimi je veľký rozdiel

f.       systolický aj diastolický TK amplitudicky kolíšu

19.    Veľká systolicko-diastolická amlitúda je typická:

a.       pre aortálnu insuficienciu

b.      pre mitrálnu insuficienciu

c.       pre defekt komorového septa

d.      pre aortálnu insuficienciu a mitrálnu insuficienciu

e.       pre aortálnu stenózu

f.       pre aortálnu stenózu aj mitrálnu stenózu

20.    Systolický šelest pri aortálnej stenóze je:

a.       drsný, škrabavý, hlučný 

b.      jemný, vysokofrekvenčný 

c.       počutelný pri defekácii a Valsalvovom manévri

d.      najčastejší šelest u bielej rasy

e.       počuteľný v Erbovom bode

f.       takmer nepočuteľný, ale dobre detegovateľný echokardiograficky

21.    Primárna kardiomyopatia je:

a.       zápalové poškodenie myokardu

b.      postihnutie srdca neznámym vírusom alebo baktériou 

c.       primárne postihnutie myokardu nejasnej etiológie

d.      akútna dilatácia srdca nejasnej genézy

e.       hypertrofia ľavej komory so zlou perspektívou

f.       poškodenie srdca pri iných ochoreniach

22.    Dilatačnú kardiomyopatiu charakterizuje:

a.       dilatácia ľavej komory a nízka ejekčná frakcia

b.      hypertrofia pravej a dilatácia ľavej komory

c.       prítomnosť znakov prebehnutého zápalu

d.      ťažká aortálna stenóza s dilatáciou

e.       benígne postihnutie myokardu

f.       tromboembolická choroba so vznikom cor pulmonale

23.    Frankov-Starlingov mechanizmus hovorí, že:

a.       sila kontrakcie sa zvyšuje s východiskovou dĺžkou svalového vlákna

b.      frekvencia kontrakcie sa zvyšuje s východiskovou dĺžkou svalového vlákna

c.       tenzia v stene ľavej komory je priamoúmerná polomeru

d.      tenzia v stene ľavej komory je priamoúmerná objemu komory

e.       vnútrokomorový tlak je determinantom sily kontrakcie

f.       spotreba ATP sa zvyšuje s tenziou v stene

24.    La-Placeov zákon hovorí, že:

a.       tenzia v stene komory je primoúmerná hrúbke

b.      tenzia v stene komory závisí od dĺžky sarkoméry

c.       tenzia v stene závisí od kontraktility

d.      tenzia v stene sa zvyšuje pri dilatácii komory

e.       tenzia v stene komory sa zvyšuje pri hypertrofii komory

f.       len tlakové preťaženie indukuje hypertrofiu steny komory

25.    Kyslíkový paradox znamená, že:

a.       srdce je schopné využívať nielen kyslík, ale aj vodík

b.      srdce utilizuje okrem kyslíka aj dusík 

c.       srdce utilizuje v noci CO2

d.      po obnovení prísunu kyslíka, pacient skolabuje

e.       obnovenie prísunu k