Aktualizácia  1.9.2016

 

    Patofyziológia KVS

1.       Na kontrakčnom procese myokardu sa zúčastňujú tieto kontraktilné proteíny:

a.       aktín, myozín a sarkoplazmové retikulum

b.      myozín, mitochondrie a sarkoplazmové retikulum

c.       aktín, myozín, troponín, tropomyozín

d.      aktín, myozín, troponín, tropomyozín a sarkoplazmové retikulum

e.       troponín, tropomyozín a kalcium

f.       aktín, myozín, sarkoplazmové retikulum a sarkolema

2.       Za aeróbnych podmienok získava srdcový sval energiu vo forme ATP v hlavnej miere:

a.       betaoxidácou mastných kyselín

b.      anaeróbnou glykolýzou

c.       aeróbnou glykolýzou

d.      pentózovým cyklom

e.       glykogenolýzou

f.       aeróbnou glykolýzou a glykogenolýzou

3.       ATP využíva myokard :

a.       výlučne na kontrakciu

b.      výlučne na relaxáciu

c.       prevažne na transport iónov

d.      hlavne na bazálny metabolizmus

e.       hlavne na dej kontrakcie a relaxácie

f.       hlavne na udržiavanie štruktúry organel

4.       Afterload je určovaný hlavne týmito faktormi:

a.       preloadom a objemom krvi v kapacitnom riečisku

b.      preloadom a periférnou rezistenciou arteriol

c.       kontraktilitou a preloadom

d.      arteriálnou compliance, periférnou rezistenciou venúl a dĺžkou svalového vlákna

e.       arteriálnou compliance, objemom krvi v art. riečisku a periférnou rezistenciou arteriol

f.       pružnosťou kapilár a objemom krvi v srdci na konci diastoly

5.       Zlyhanie srdca je stav, pri ktorom:

a.       srdce zlyháva následkom elektrickej nestability

b.      srdce nevyvrhuje dostatočný objem následkom zníženého prítoku krvi

c.       srdce nevyvrhuje adekvátne množstvo krvi na perifériu

d.      srdce nepracuje výlučne v dôsledku poruchy myokardu

e.       srdce pracuje len vďaka kompenzačným mechanizmom

f.       srdce pracuje adekvátne, ale kompenzačné mechanizmy zlyhávajú

6.       Najčastejšou príčinou zlyhania ľavej komory srdca sú:

a.       hypertenzia, chlopňové chyby a ischemická choroba srdca

b.      hypertenzia a hypertrofia srdca

c.       hypertenzia a ischemická choroba srdca

d.      ischemická choroba srdca a kardiomyopatie

e.       infarkt myokardu a diastolická dysfunkcia

f.       infarkt myokardu a distribučný šok

7.       Forward failure ľavého srdca znamená:

a.       zlyhanie arteriálneho riečiska

b.      zlyhanie venózneho riečiska

c.       znaky a symptómy vyplývajúce z nedostatočnej perfúzie periférie

d.      dušnosť

e.       poruchy svalovej aktivity kostrových svalov

f.       zlyhanie ľavej komory v zmysle zvýšenia afterloadu

8.       Zlyhanie srdca je:

a.       stav skracujúci pri ťažkom zlyhaní srdca život takmer o polovicu

b.      stav skracujúci  život asi na 5 rokov

c.       syndróm, do ktorého môžu vyústiť rôzne choroby srdca

d.      najčastejšou chorobnou jednotkou kardiovaskulárneho systému

e.       prognosticky najťažšie medicínske ochorenie

f.       choroba, na ktorú sa vždy zomrie

9.       Pri centrálnej cyanóze:

a.       sú chladné všetky akrálne časti

b.      horné končatiny sú chladné a dolné sú teplé

c.       horné končatiny sú teplé, ale dolné sú chladné

d.      končatiny sú teplé, ale sliznice sú studené

e.       je teplota v akrálnych častiach normálna

f.       je množstvo redukovaného hemoglobínu v kapilárnej krvi viac ako 50%

10.    Galopový rytmus znamená:

a.       že nad srdcom počujeme nie dve, ale tri ozvy

b.      že nad srdcom počujeme nie štyri, ale 5 oziev

c.       že srdce ide frekvenciou nad 100 úderov za  minútu

d.      že tlkot srdca pripomína dupot kopýt zebry

e.       že v perikarde je tekutina

f.       že pacient má pulsus alternans

11.    Zlyhanie pravého srdca sa prejavuje:

a.       zvýšenou náplňou krčných žíl a periférnymi edémami

b.      ascitom a anémiou

c.       hydrotoraxom a bronchopneumóniou

d.      hepatomegáliou a splenomegáliou

e.       relatívnou mitrálnou insuficienciou

f.       hlavne dušnosťou

12.    Najčastejšou príčinou mitrálnej stenózy je:

a.       zlyhanie srdca, keď vzniká relatívna mitrálna stenóza

b.      dušnosť

c.       embolizácia do arteriálneho systému

d.      fibrilácia predsiení, embolizácia do periférie a cyanóza

e.       reumatická horúčka

f.       bakteriálna endokarditída

13.    Jedným z následkov mitrálnej stenózy je:

a.       embólia do arteriálneho systému

b.      embólia do pľúc

c.       cor pulmonale acutum

d.      hypertrofia ľavej komory

e.       relatívna mitrálna insuficiencia

f.       vznik foramen ovale apertum

14.    Medzi typické prejavy aortálnej stenózy patria:

a.       kolaps, stenokardie, náhla smrť

b.      šok a excentrická hypertrofia ľavej komory

c.       palpitácie a periférna cyanóza

d.      diastolický šelest a pravokomorové zlyhanie

e.       cyanóza a opakované embólie

f.       prekvapujúco dobrá tolerancia námahy

15.    Pri aortálnej insuficiencii počujeme:

a.       systolický šelest

b.      diastolický šelest

c.       systolicko-diastolický šelest

d.      diastolicko-systolický šelest

e.       otváracie mitrálne klapnutie

f.       zatvárací aortálny tón

16.    Aortálna stenóza sa propaguje:

a.       do chrbta

b.      pod lopatku

c.       do čeľuste

d.      k hrotu

e.       do Erbovho bodu

f.       do karotíd

17.    Pri aortálnej stenóze dochádza:

a.       ku koncentrickej hypertrofii ľavej komory

b.      k excentrickej hypertrofii ľavej komory

c.       k excentrickej hypertrofii pravej aj ľavej komory

d.      ku koncentrickej hypertrofii ľavej predsiene a komory

e.       k defektu septa následkom komorového pretlaku

f.       k dilatácii oboch predsiení

18.    Veľká systolicko-diastolická amplitúda znamená, že:

a.       je vysoký systolický aj diastolický tlak

b.      je veľký rozdiel medzi systolickým a diastolickým tlakom

c.       diastolický TK je vysoký, ale systolický je nízky

d.      oba tlaky sú výrazne znížené pod 100mmHg

e.       systolický aj diastolický TK sú normálne, ale medzi nimi je veľký rozdiel

f.       systolický aj diastolický TK amplitudicky kolíšu

19.    Veľká systolicko-diastolická amlitúda je typická:

a.       pre aortálnu insuficienciu

b.      pre mitrálnu insuficienciu

c.       pre defekt komorového septa

d.      pre aortálnu insuficienciu a mitrálnu insuficienciu

e.       pre aortálnu stenózu

f.       pre aortálnu stenózu aj mitrálnu stenózu

20.    Systolický šelest pri aortálnej stenóze je:

a.       drsný, škrabavý, hlučný

b.      jemný, vysokofrekvenčný

c.       počutelný pri defekácii a Valsalvovom manévri

d.      najčastejší šelest u bielej rasy

e.       počuteľný v Erbovom bode

f.       takmer nepočuteľný, ale dobre detegovateľný echokardiograficky

21.    Primárna kardiomyopatia je:

a.       zápalové poškodenie myokardu

b.      postihnutie srdca neznámym vírusom alebo baktériou

c.       primárne postihnutie myokardu nejasnej etiológie

d.      akútna dilatácia srdca nejasnej genézy

e.       hypertrofia ľavej komory so zlou perspektívou

f.       poškodenie srdca pri iných ochoreniach

22.    Dilatačnú kardiomyopatiu charakterizuje:

a.       dilatácia ľavej komory a nízka ejekčná frakcia

b.      hypertrofia pravej a dilatácia ľavej komory

c.       prítomnosť znakov prebehnutého zápalu

d.      ťažká aortálna stenóza s dilatáciou

e.       benígne postihnutie myokardu

f.       tromboembolická choroba so vznikom cor pulmonale

23.    Frankov-Starlingov mechanizmus hovorí, že:

a.       sila kontrakcie sa zvyšuje s východiskovou dĺžkou svalového vlákna

b.      frekvencia kontrakcie sa zvyšuje s východiskovou dĺžkou svalového vlákna

c.       tenzia v stene ľavej komory je priamoúmerná polomeru

d.      tenzia v stene ľavej komory je priamoúmerná objemu komory

e.       vnútrokomorový tlak je determinantom sily kontrakcie

f.       spotreba ATP sa zvyšuje s tenziou v stene

24.    La-Placeov zákon hovorí, že:

a.       tenzia v stene komory je primoúmerná hrúbke

b.      tenzia v stene komory závisí od dĺžky sarkoméry

c.       tenzia v stene závisí od kontraktility

d.      tenzia v stene sa zvyšuje pri dilatácii komory

e.       tenzia v stene komory sa zvyšuje pri hypertrofii komory

f.       len tlakové preťaženie indukuje hypertrofiu steny komory

25.    Kyslíkový paradox znamená, že:

a.       srdce je schopné využívať nielen kyslík, ale aj vodík

b.      srdce utilizuje okrem kyslíka aj dusík

c.       srdce utilizuje v noci CO2

d.      po obnovení prísunu kyslíka, pacient skolabuje

e.       obnovenie prísunu kyslíka „paradoxne“ poškodí myokard

f.       obnovenie prísunu kalcia „paradoxne“ nezvýši kontraktilitu

26.    Pretože existuje kyslíkový paradox, tak:

a.       pacienta zbytočne neresuscitujeme, poškodili by sme ho

b.      pacienta resuscitujeme, ale len do 4 hodín od zastavenia srdca

c.       nesnažíme sa obnoviť perfúziu myokardu

d.      nikdy myokard nereperfundujeme

e.       snažíme sa, aby sa repefúzia myokardu uskutočnila čo najskôr

f.       jednoznačne je lepšie ponechať myokard radšej ischemický, ako ho reperfundovať

27.    Stres je nazývaný:

a.       patologickou remodeláciou

b.      maladaptáciou organizmu

c.       stresorom

d.      reakciou útoku alebo vyjednávania

e.       reakciou agresivity

f.       reakciou útoku alebo úteku

28.    Stres môže organizmus poškodzovať, keď:

a.       sa vyskytne u nepripraveného organizmu

b.      sa vyskytne v divadle, alebo v kine

c.       sa vyskytne počas skúšky

d.      keď má negatívny emočný náboj

e.       keď sa vyskytuje pri sexe

f.       keď je stresová reakcia mimoriadnej intenzity alebo dĺžky trvania

29.    Redistibúcia cirkulácie pri strese znamená, že:

a.       cirkulácia je opakovane distribuovaná

b.      distribúcia je opakovane recirkulovaná

c.       srdce nevyvrhuje krv dopredu ale dozadu

d.      krv sa vracia cez insuficientné chlopne do ľavej komory

e.       krv, ktorá tečie do nôh, ostáva v nich stagnovať pre gravitáciu

f.       mozog, srdce a kostrové svaly sú preferenčne zásobené krvou

30.    Stresor je:

a.       stav, keď organizmus prijme alebo vydá príliš veľa energie

b.      prestavba cirkulácie preferenčne do kostrových svalov

c.       mobilizácia energetických rezerv

d.      aktivácia hormonálnych systémov

e.       impulz, ktorý vyvolá stresovú reakciu

f.       reakcia útoku alebo úteku

31.    Šok je stav, ktorý je charakterizovaný:

a.       hypertenziou a mobilizáciou hormónov

b.      hypotenziou a bezvedomím

c.       výčitkami svedomia až bezvedomím

d.      kolapsom

e.       hypotenziou s  poruchou mikrocirkulácie

f.       stav s 85-90% letalitou

32.    Pri kardiogénnom šoku je plniaci tlak ľavej komory:

a.       znížený

b.      extrémne znížený, takže na perifériu tečie minimálne množstvo krvi

c.       takmer rovnaký

d.      zvýšený

e.       plniacom tlaku ľavej komore pri šoku nehovoríme

f.       menší ako plniaci tlak pravej komory

33.    Pri septickom šoku je minútový objem spočiatku:

a.       znížený

b.      normálny alebo zvýšený

c.       extrémne znížený

d.      znížený následkom endotoxínov

e.       nedefinovateľný

f.       zrýchlený

34.    Medzi komplikácie infarktu myokardu patrí:

a.       všeobecný adaptačný syndróm

b.      komorové dysrytmie

c.       myokarditídy

d.      Frankov-Starlingov mechanizmus

e.       ischemická degenerácia mozgu

f.       ateroskleróza koronárnych ciev

35.    Hlavným príznakom infarktu myokardu je:

a.       trombóza koronárnych ciev

b.      nekróza endokardu

c.       nekróza myokardu

d.      relatívna mitrálna insuficiencia

e.       náhla smrť

f.       intezívne a prolongované stenokardie

36.    Typickou známkou nekrózy myokardu na EKG je:

a.       elevácia ST segmentu menej ako 2mm

b.      elevácia ST segmentu viac ako 2mm

c.       elevácia ST segmentu viac ako 3 mm

d.      negatívna koronárna T vlna

e.       patologická Q vlna

f.       patologická tzv. ovčia vlna

37.    Cor pulmonale znamená:

a.       poškodenie pľúc pri zlyhaní pravého srdca

b.      poškodenie pľúc pri zlyhaní ľavého srdca

c.       zvýšenie tlaku v arteria pulmonalis

d.      zvýšenie tlaku v pľúcnych žilách

e.       hypertrofia a dilatácia pravej komory následkom pľúcneho ochorenia

f.       dekompenzovaná astma bronchiale

38.    Cor pulmonale acutum vzniká najčastejšie:

a.       následkom masívnej embólie z ľavej komory

b.      následkom masívnej embólie z ľavej predsiene

c.       následkom opakovaných malých embólií do arteria pulmonalis

d.      masívnou embolizáciou do arteria pulmonalis

e.       masívnou embolizáciou do vena pulmonalis

f.       pri dilatačnej kardiomyopatii pravého srdca

39.    Pri patogenéze aterosklerózy majú úlohy tieto bunky:

a.       endotelové, makrofágy, bunky hladkej svaloviny

b.      makrofágy a mikrofágy

c.       T lymfocyty a lymfoblasty

d.      trombocyty, LDL a voľné radikály

e.       bunky oxidačného stresu

f.       oxidované LDL molekuly

40.    Vo včasnej fáze aterosklerózy sa vytvárajú:

a.       penivé bunky

b.      fibrózne pláty

c.       fibromuskulárne pláty

d.      penové bunky

e.       fisúry plátu

f.       tromby

41.    Pacient s ischemickou chorobou srdca má pri námahe stenokardie, pretože:

a.       je v strese

b.      koronárna cieva sa pri námahe zúži

c.       koronárna cieva trpí nedostatkom kyslíka

d.      fyzická aktivita plieni kyslík

e.       aterosklerotická cieva je tuhá a nedilatuje sa adekvátne potrebe

f.       koronárna cieva je pod vplyvom sympatiku

42.    Pri fibrilácii predsiení  hrozí vznik embólie do periférie, pretože:

a.       pacient je dehydratovaný, lebo nepije

b.      tvoria sa tromby v dolných končatinách

c.       tvoria sa tromby v arteria pulmonalis

d.      tvoria sa tromby v ušku ľavej predsiene

e.       tvoria sa tromby v strednom ušku

f.       fibrilácia sa spája s mitrálnou stenózou

43.    Najčastejšou príčinou fibrilácie predsiení je:

a.       hypertenzia, hypertrofia ľavej komory a zlyhanie srdca

b.      hypertyreóza a mitrálna insuficiencia

c.       mitrálna stenóza a Cushingov syndróm

d.      Addisonova choroba

e.       infarkt myokardu a náhla smrť

f.       emočný stres

44.    Komorová tachykardia je vyvolaná mechanizmom:

a.       dlhého QT-intervalu

b.      AV blokádou III. stupňa

c.       sick sinus syndrómu

d.      dlhého PQ-intervalu

e.       re-entry, patologickej automacie alebo triggering mechanizmom

f.       iónového dysbalansu, hlavne hypokaliémiou

45.    AV blokáda III.stupňa sa klinicky manifestuje:

a.       ako sick sinus syndróm

b.      tachykardiou

c.       stenokardiami

d.      bradykardiou a bezvedomím

e.       fibriláciou predsiení

f.       dlhým PQ-intervalom

46.    Zlyhanie srdca je stav pri ktorom môže byť:

a.       porucha čerpacej alebo plniacej funkcie ľavej komory