Hlavná stránka   


 Ústav  patologickej 
 fyziológie
(informácie)

Informácia o pracovisku

História pracoviska

Zoznam pracovníkov

Učitelia na ústave

Projekty pracoviska (granty) 

Diplomové práce pracoviska

Výber z publikovaných prác

Knihy, učebnice, skriptá 

Oddelenie klinickej patofyziológie

Pokusné zariadenie pracoviska


Študijný program  všeobecné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok

Harmonogram výučby a rozvrh

Výberové prednášky a semináre

Sylaby (otázky) (patologická fyziológia)

Voliteľné predmety (3.-6.ročník) 

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program zubné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok
Harmonogram výučby a rozvrh
Sylaby(otázky) (patologická fyziológia)

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program biomedicínska fyzika

Harmonogram výučby a rozvrh

Sylaby látky      

Odporúčaná literatúra


Study programme General medicine
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)        

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature  

TESTS


Study programme Dentistry 
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)    

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature 

TESTS

 


  

                                                    

Študijný program  Všeobecné lekárstvo    

Organizácia výučby a skúšok z patologickej fyziológie 

 


 

 

Výučba patologickej fyziológie

Výučba patologickej fyziológie spočíva v povinných praktických cvičeniach a prednáškach. Všetky informácie o výučbe a povinnej či odporučenej literatúre sú na webovej stránke ústavu. Ako najvhodnejšiu formu štúdia odporúčame priebežné štúdium s možnosťou konzultovať vybrané otázky na seminároch a praktických cvičeniach. Vypísané  témy seminárov sú pre študentov základnou informáciou, na základe ktorej sa pripravujú na každý seminár. Zvládnutie danej témy overujú vyučujúci na seminároch formou skúšania a písomnými testami. Súčasťou testov sú aj otázky z  fyziológie a biochémie. Za každý semester sú povinné 3 testy, ktoré musí každý študent zvládnuť. 

Podmienky pre absolvovanie praktickej výučby patologickej fyziológie sú tieto:

 1. Študent môže mať max. 1 absenciu bez ospravedlnenia,  ďalšie 2 s písomným ospravedlnením a s podmienkou preskúšania z danej témy u príslušného vyučujúceho (termín po dohode s vyučujúcim).

 2. Študent musí úspešne absolvovať 3 testy za semester, hodnotenie minimálne 60 bodov v každom teste.

 3. Záverečné hodnotenie kurzu (predtým semester) sa určuje z priemeru dosiahnutých bodov v troch testoch (a zohľadnením práce v danom kurze):
  A    93 - 100 bodov
  B    85 - 92 bodov
  C    77 - 84 bodov
  D    69 - 76 bodov
  E    60 - 68 bodov
  Fx  menej ako 60 bodov

 4. Každý test možno počas semestra absolvovať  maximálne 3-krát (1 + 2 opravy).

 5. Ak študent nesplní uvedené podmienky, nebude mu uznaná absolvovaná výučba. 

  

    Podmienky účasti študentov na seminároch a praktických cvičeniach :

 • Prednosť majú študenti, ktorí  sú na zozname pre seminár, cvičenie  v rámci rozvrhu.

 • Každý ďaľší študent sa musí prihlásiť asistentovi, uvedie dôvod, prečo si chce výuku nahradiť. Ak asistent dôvod uzná a má voľné miesto vo výukovej miestnosti, môže súhlasiť s nahradením výuky.

 • Ak dôvod neuzná alebo  sa počet miest vo výukovej miestnosti naplnil resp. nie je dostatok testov (v prípade písania  testov), nedovolí  študentovi  nahradiť výuku (napísať test)  – a to ani v piatok alebo iný deň, keď už predtým študent získal absenciu !

 • Študent je povinný si overiť, či splnil podmienky pre udelenie zápočtu. Bez udelenia zápočtu nie je možné ísť na skúšku z patologickej fyziológie. 

 

Záverečná skúška z patologickej fyziológie

Podmienkou pre zapísanie sa na skúšku z patologickej fyziológie je absolvovanie prerekvizít, t.j. skúšky z fyziológie a biochémie (overenie sa robí v AIS2). Ak študent nesplní túto podmienku, nebude pripustený na skúšku z patologickej fyziológie. 

Študenti, ktorí absolvovali praktickú výučbu patologickej fyziológie, sa zapisujú na skúšku cez AIS2. Termíny na skúšku sú vypísané v súlade so študijným a skúšobným  poriadkom.  V deň skúšky sa študenti dostavia o 8.00 h na ústav a po predložení indexu napíšu test.  Všetci, ktorí dosiahnu 60 bodov a viac postúpia na ústnu skúšku. Tí, ktorí nedosiahnu 60 bodov, neprospeli a do AIS2 im bude zapísané hodnotenie Fx. Ak študent nedosiahne opakovane pri dvoch pokusoch hranicu 60 bodov, pri poslednom treťom pokuse bude aj napriek tomu vyskúšaný. Ak študent  dosiahne a prekročí hranicu 60 bodov a neuspeje na ústnej skúške, pri ďalšom termíne skúšky už test nemusí písať. Tieto pravidlá platia aj pri prenášaní skúšky do vyššieho ročníka.

Na ústnej skúške si študent vytiahne otázky, ktoré sú pripravené v trojiciach tak, aby skúška  preverila komplexné vedomosti študenta z patologickej fyziológie. Podmienkou pre úspešné absolvovanie skúšky je zvládnuť odpovede na všetky otázky.  Študent má právo písomne si pripraviť odpovede, skúšajúci mu poskytne potrebný čas, spravidla 30 minút. Skúšajúci má právo požiadať študenta, aby pripravil na vybranú otázku písomnú odpoveď, ktorá ostane ako doklad o skúške na ústave. Podvádzanie pri skúške je dôvodom na prerušenie skúšky a hodnotenie Fx. Študent musí mať na skúške index.

Neúčasť na skúške, na ktorú sa študent zapísal v AIS2, je automaticky hodnotená Fx. Prihlásenie na skúšku a prípadné odhlásenie z termínu skúšky, ktoré dovoľuje AIS2, je v kompetencii študenta. Ak sa chce študent odhlásiť v termíne, ktorý už AIS2 nedovoľuje, môže tak urobiť písomne listom prednostovi ústavu. Podobne ak chce študent ospravedlniť zapísaný termín, na ktorý sa nedostavil, možno tak urobiť do 5 dní po skúške listom prednostovi ústavu.

 

 


            Hlavná stránka                  Začiatok stránky      


 Posledná modifikácia:    26. marec 2015
 Pripomienky zasielajte na adresu:    patfyz.webmaster@fmed.uniba.sk