Hlavná stránka   


 Ústav  patologickej 
 fyziológie
(informácie)

Informácia o pracovisku

História pracoviska

Zoznam pracovníkov

Učitelia na ústave

Projekty pracoviska (granty) 

Diplomové práce pracoviska

Výber z publikovaných prác

Knihy, učebnice, skriptá 

Oddelenie klinickej patofyziológie

Pokusné zariadenie pracoviska


Študijný program  všeobecné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok

Harmonogram výučby a rozvrh

Výberové prednášky a semináre

Sylaby (otázky) (patologická fyziológia)

Voliteľné predmety (3.-6.ročník) 

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program zubné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok
Harmonogram výučby a rozvrh
Sylaby(otázky) (patologická fyziológia)

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program biomedicínska fyzika

Harmonogram výučby a rozvrh

Sylaby látky      

Odporúčaná literatúra


Study programme General medicine
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)        

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature  

TESTS


Study programme Dentistry 
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)    

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature 

TESTS

 


  

                                                               

  Študijný program   Všeobecné lekárstvo 

 Sylaby (otázky) z patologickej fyziológie  (2016)

  

Všeobecná patofyziológia

 1.   Zápal – akútny a chronický (odpoveď na poškodenie, poškodenie buniek, fázy zápalu, 
   bunky a mediátory zúčastňujúce sa zápalu).

 2.   Horúčka (definícia, patogenéza, priebeh a symptómy, klasifikácia).

 3.   Sepsa  (definícia, patogenéza, manifestacia, klinické implikácie).

 4.   Apoptóza  (molekulové mechanizmy, signalizácia, indukcia apoptózy, regulácia  
   a časovanie apoptózy, rozdiel oproti nekróze).

 5.   Úloha imunitného systému pri obrane organizmu (vlastnosti, participujúce bunky, 
   regulačné mechanizmy).

 6.    Imunodeficiencia (primárna, sekundárna).

 7.    Imunitná precitlivelosť  a  autoimunitné choroby.

 8.    Monogénne podmienené chroby (cystická fibróza, svalové dystrofie, malígne ochorenia).

 9.    Bunkové signálne cesty. 

10.   Dehydratácia (izotonická, hypertonická, hypotonická).

11.   Hyperhydratácia (izotonická, hypertonická, hypotonická). 

12.   Poruchy acidobázy.

13.   Metabolická a respiračná acidóza a alkalóza.

14.   Bolesť (etiológia, patogenéza, biologický význam, typy).

15.   Edém (intersticiálny, intracelulárny, patogenetické faktory, biologické dôsledky).

16.   Stres (definícia, pojem stres, stresor, homeostáza, humorálne a hemodynamické 
     zmeny pri strese).

17.   Stres a civilizačné ochorenia (patogenéza funkčných porúch, kortikoviscerálna teória, 
    adaptácia na stres).

18.   Poruchy iónovej rovnováhy (sodík, draslík, vápnik, horčík).

19.   Hypoxémia (mechanizmy vzniku, typy, klinické prejavy, kompenzačné mechanizmy).

20.   Karcinogenéza (malígna transformácia, autonómia nádoru, poruchy regulácie rastu, 
     angiogenéza, invazívny metastatický rast).

 

 Kardiovaskulárny systém

21.   Regulačné mechanizmy kontakčnej činnosti srdca (preload, kontraktilita, afterload, 
    frekvencia, synergizmus činnosti srdca).

22.   Zlyhanie srdca (definícia, klasifikácia, patogenéza, kompenzačné mechanizmy, circulus 
     vitiosus).

23.   Zlyhanie srdca - patogenéza klinických príznakov.

24.   Zlyhanie srdca  - patofyziologické princípy terapie.

25.    Zlyhanie pravého srdca.

26.    Hypertrofia srdca  (patogenéza, klasifikácia, ambivalentný charakter, regresia).

27.    Kardiomyopatie  (definícia, klasifikácia, dilatačná a restrikčná  kardiomyopatia).

28.    Mitrálna stenóza a insuficiencia.

29.    Aortálna stenóza a insuficiencia.

30.    Vrodené chyby srdca, bez cyanózy a s možnou cyanózou.

31.    Vrodené chyby srdca s cyanózou.

32.    Endokarditída (infekčná a reumatická).

33.    Endotelová dysfunkcia (etiológia, porucha cievneho tonusu, vzťah k ateroskleróze).

34.    Patogenéza aterosklerózy (bunky, patomechanizmy,  klinické prejavy).

35.    Stabilný a nestabilný aterosklerotický plát.

36.    Ischemická choroba srdca (fyziológia koronárnej cirkulácie, stabilná a nestabilná 
     angína pektoris).

37.    Infarkt myokardu (patogenéza, prejavy, komplikácie, diagnostika).

38.    Patomechanizmus reperfúzneho poškodenia srdca (kalciový paradox, kyslíkový 
     paradox, klinické využitie). 

39.    Dysrytmie – supraventrikulárna extrasystola, tachykardia, fibrilácia, flutter.

40.    Dysrytmie – komorové extrasystoly, tachykardia, fibrilácia a flutter.

41.    AV blokády.

42.    Náhla kardiálna smrť (definícia, etiológia, patogenéza, arytmogénna a nearytmogénna 
     NKS).

43.    Krvný tlak  (determinanty TK, regulačné mechanizmy, arteriový pulz). 

44.    Systémová arteriálna hypertenzia  - primárna (formálna patogenéza, etiologické 
      a patogenetické faktory, hodnoty optimálneho a patologického TK).

45.    Hypertenzia a poškodenie periférnych orgánov (srdce, cievy, mozog, obličky).

46.    Sekundárne hypertenzie.

47.    Synkopa - kolaps (definícia, klasifikácia, patogenéza, príznaky).

48.    Šok – patogenéza, klasifikácia, klinické prejavy, kompenzačné mechanizmy.

49.    Hypovolemický šok.

50.    Septický šok.

51.    Kardiogénny šok.

52.    Pľúcny edém. 

53.    Pľúcna hypertenzia, pľúcna embólia.

54.    Cor pulmonale acutum a chronicum. 

55.    Ochorenia venózneho systému (varixy, chronická venózna insuficiencia, povrchová 
     a hlboká trombóza. 

56.    Kardiovaskulárne rizikové faktory (interné, externé, klasické a novšie, skórovacie 
     systémy).

 

  Uropoetický systém

57.    Proteinúria a nefrotický syndróm.

58.    Hematúria a nefritický syndróm.

59.    Akútne zlyhanie obličiek.

60.    Chronické zlyhanie obličiek.

61.     Intersticiálne nefritídy.

62.     Glomerulonefritídy.

 

  Gastrointestinálny systém

63.    Ulkusová choroba žalúdka a dvanástnika.

64.    Choroby ezofágu.

65.    Cirhóza pečene.

66.    Zlyhanie pečene.

67.    Akútna a chronická pankreatitída.

68.    Zápalové ochorenia tenkého a hrubého čreva.

69.    Ileus.

70.    Hnačka a obstipácia.

71.    Malabsorpčný syndróm. 

 

  Centrálny nervový systém

72.    Mozgová ischémia a cievna mozgová príhoda (ischemická, hemoragická, patogenéza, 
     prejavy).

73.    Intrakraniálna hypertenzia a edém.

74.    Degeneratívne ochorenia CNS.

 

  Endokrinný systém

75.    Hypertyreóza.

76.    Hypotyreóza.

77.    Cushingova choroba. 

78.    Addisonova choroba.

79.    Adrenogenitálny syndróm.

80.    Feochromocytóm.

81.    Hyper- a hypoparatyreóza.

82.    Poruchy hypotalamu.

83.    Poruchy hypofýzy.

84.    Pubertas a pseudopubertas praecox.

85.    Diabetes mellitus typ 1 – klasifikácia, klinické prejavy, patogenéza.

86.    Diabetes mellitus typ 2 – klasifikácia, patogenéza, klinické prejavy.

87.    Komplikácie diabetu (akútne, chronické).

88.    Metabolický syndróm a inzulínová rezistencia.

89.    Obezita (definícia, patomechanizmus, prejavy).

90.    Porucha metabolizmu kalcia a osteoporóza.

 

  Respiračný systém

91.    Dyspnoe (definícia, patogenéza, klasifikácia).

92.    Poruchy ventilácie, difúzie, perfúzie, ventilačno-perfúzne nerovnomernosti. 

93.    Respiračná insuficiencia akútna a chronická (definícia, patogenéza prejavy).

94.    Pneumónia (definícia, klasifikácia, patogenéza, dôsledky, prejavy).  

95.    Intersticiálne choroby pľúc (definícia, klasifikácia, patogenéza, dôsledky, prejavy).

 

  Patofyziológia krvi a krvotvorného systému

96.   Anemický syndróm (definícia, klasifikácia, patogenéza, dôsledky, prejavy).

97.   Posthemoragická anémia ( akútna a chronická).

98.   Hemolytické anémie.

99.   Sideropenické anémie.

100.  Megaloblastické anémie.

101.  Anémie pri sekundárnych ochoreniach.

102.  Poruchy bielej krvnej zložky (infekcie, leukémie, lymfómy).

103.  Poruchy trombocytov a vaskulárne purpury.

104.  Diseminovaná intravaskulárna koagulácia.

 

 


            Hlavná stránka                  Začiatok stránky      


 Posledná modifikácia:    14. apríl 2016
 Pripomienky zasielajte na adresu:    patfyz.webmaster@fmed.uniba.sk