Hlavná stránka   


 Ústav  patologickej 
 fyziológie
(informácie)

Informácia o pracovisku

História pracoviska

Zoznam pracovníkov

Učitelia na ústave

Projekty pracoviska (granty) 

Diplomové práce pracoviska

Výber z publikovaných prác

Knihy, učebnice, skriptá 

Oddelenie klinickej patofyziológie

Pokusné zariadenie pracoviska


Študijný program  všeobecné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok

Harmonogram výučby a rozvrh

Výberové prednášky a semináre

Sylaby (otázky) (patologická fyziológia)

Voliteľné predmety (3.-6.ročník) 

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program zubné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok
Harmonogram výučby a rozvrh
Sylaby(otázky) (patologická fyziológia)

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program biomedicínska fyzika

Harmonogram výučby a rozvrh

Sylaby látky      

Odporúčaná literatúra


Study programme General medicine
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)        

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature  

TESTS


Study programme Dentistry 
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)    

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature 

TESTS

 


 

  

                                                                      

  Učitelia na Ústave patologickej fyziológie LFUK

 

 


Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., prednosta ústavu. Po ukončení LFUK v Bratislave (1981) nastúpil na ústav ako interný ašpirant. Venoval sa problematike remodelácie kardiomyocytov počas adaptácie na hemodynamické preťaženie. Po obhájení dizertačnej práce nastúpil na ústav ako odborný asistent. Habilitoval sa r. 1991. V rámci postgraduálneho štúdia urobil r. 1988 atestáciu I. stupňa z internej medicíny, 1996 atestáciu z kardiológie. V roku 2000 získal profesúru 
v odbore normálna a patologická fyziológia.
Absolvoval niekoľko dlhodobých študijných a vedeckých pobytov na popredných univerzitách -- Zurich, Gottingen, Heidelberg, Berlin, Viedeň, Praha. Ako jeden z mála lekárov zo SR získal štipendium Alexander von Humboldt Stiftung. Venuje sa problematike hypertrofie myokardu a zlyhaniu srdca. Je členom viacerých odborných spoločností SLS. Za publikácie v domácich 
i zahraničných časopisoch dostal viacero ocenení (3x Cena rektora UK, 2x Cena SFS, Guothova cena SLS, Cena ministra, Cena hypertenziologickej spol.). V roku 2009 sa stal nositeľom prestížneho ocenenia „Vedec roka SR“. Je autorom a spoluautorom viacerých učebných textov.


Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc., je zástupca prednostu  Ústavu patologickej fyziológie LFUK. LFUK v Bratislave absolvoval r. 1977. Kandidátsku dizertačnú prácu z oblasti vývinových zmien elektrického poľa srdca obhájil na LFUK r. 1980. Venuje sa experimentálnej a klinickej práci v oblasti modelovania a sledovania zmien elektrického poľa srdca pri rôznych fyziologických i patologických stavoch. Habilitoval sa na Fyziologickom ústave LFUK (1986), kde pracoval do r. 1989. Je zástupca zodpovedného riešiteľa 3 grantových úloh. Pracuje ako odborný redaktor Bratislavských lekárskych listov (od r. 1993), je spoluzakladateľ časopisov Praktická gynekológia (1993) a Psychiatria (1993), je členom redakčnej rady Lekárskeho obzoru (od r. 2009) a Lekársky monitor (1998). Získal Cenu Slovenskej kardiologickej spoločnosti SLS (1982) a Cenu rektora UK (1984). Za prácu v Prezídiu SLS získal zlatú medailu SLS, ako prodekan zlatú medailu LF UK. Je podpredsedom Spoločnosti klinickej a patologickej fyziológie SLS.


Prof. MUDr. Marián Turčáni, CSc., vysokoškolský učiteľ. Štúdium na LFUK v Bratislave ukončil r. 1976. Na ústav nastúpil ako interný ašpirant. Dizertačnú prácu na tému sarkoplazmatické retikulum pri zlyhaní srdca ukončil r. 1980. Habilitoval sa r. 1988. V roku 2000  získal profesúru pre odbor normálna a patologická fyziológia. Vo vedecko-výskumnej práci sa orientuje na štúdium patofyziológie a terapie zlyhania srdca, mozgovej ischémie, hemoreológie a telemetrie. Absolvoval dlhodobý študijný pobyt na univerzite v Tuebingene, na Kardiologickom centre v Moskve a vo Varšave. Dosiahnuté výsledky publikuje v domácich a zahraničných odborných časopisoch. Je spoluautorom viacerých učebných textov. Je nositeľom Ceny rektora (1987). Je členom viacerých odborných spoločností, pracuje ako člen výboru Spoločnosti klinickej a patologickej fyziológie SLS. V rámci neplateného voľna pracuje na Univerzite v Kuwaite.


Prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc., vysokoškolský učiteľ. Od roku 2012 vedie Oddelenie klinickej patofyziológie LFUK. Od polovice 90-tych rokov sa venuje patogenéze následkov protinádorovej liečby a patofyziológii nádorov. Bola a je zodpovednou riešiteľkou viacerých grantových projektov zameraných na riziká liečby nádorov. Je členkou viacerých tímov projektov riešených v rámci štrukturálnych fondov EÚ. Je prvou autorkou alebo spoluautorkou viac ako 150 prác v domácich a zahraničných časopisoch. Je hlavnou autorkou alebo spoluautorkou 6 monografií, publikovala kapitoly v 10 vysokoškolských učebniciach a učebných textoch pre študentov medicíny. Výsledky svojej vedeckej práce prezentovala na viacerých domácich a zahraničných podujatiach (v USA, v Kanade, v Austrálii, v Európe). Je členkou International Society of Paediatric Oncology (SIOP), American Society of Clinical Oncology (ASCO) and International Cardiooncology Society (ICOS). Bola a je školiteľkou 6 doktorandov (2 úspešne ukončených). V rokoch 2007-2011 bola prodekankou LFUK. Od roku 2010 je členkou Vedeckej rady LF Masarykovej univerzity v Brne.


Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH  
Vysokoškolské vzdelanie získal na viacerých vysokých školách doma i v zahraničí: LF UK v Bratislave (MUDr. – všeobecné lekárstvo, 2003, PhD. – normálna a patologická fyziológia, 2005), NHF EU (Ing. – financie, bankovníctvo, investovanie, 2004), PrírF UK Bratislava (Mgr. – molekulárna biológia, 2006). V r. 2009 založil a stal sa vedúcim Centra molekulárnej biomedicíny na LF UK. Venuje sa fyziologickým aspektom dynamiky hladín testosterónu, bioštatistike, salivárnym markerom oxidačného stresu, alternatívnej génovej terapii a jej využitiu pri modulácii angiogenézy a zápalu, genetickým determinantom kognitívnych funkcií a molekulárnej analýze geneticky modifikovaných rastlín s 5-enolpyruvylšikimát-3-fosfátsyntázou rezistentnou na glyfosát. V súčasnosti pracuje na projektoch v spolupráci s Katedrou molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty. Ďalšie informácie 
www.biomed.szm.sk 

                         


MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., ukončila štúdium  na Lekárskej fakulte UK v  Bratislave (1998). Pracovala ako sekundárny lekár na  Národnom onkologickom ústave v Bratislave, ukončila špecializačnú prípravu 
v odbore vnútorné lekárstvo (2002). Postgraduálne vzdelanie absolvovala ako post-doktorandka v Endokrinologickom laboratóriu 
v Pennigton Biomedical Research Center v Baton Rouge, USA
 (2002-2005) a doktorandka v Laboratóriu diabetu a porúch metabolizmu  (2006-2010). Jej hlavným výskumným zámerom je štúdium patofyziologických mechanizmov vzniku obezity a diabetu,  najmä na úrovni kostrového svalu a tukového tkaniva, štúdium endokrinnej funkcie kostrového svalu a fyziológie cvičenia. Je autorkou a spoluautorkou publikácií v zahraničných i domácich časopisoch ako aj učebných textov. Je zodpovednou riešiteľkou grantu Európskej federácie na výskum diabetu a spoluriešiteľkou viacerých projektov, na ktorých spolupracuje s domácimi i zahraničnými pracoviskami.

 


MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. Po štúdiu a obhájení dizertačnej práce na LF UK nastúpil na ÚPF ako odborný asistent v októbri 2008. V roku 2010 získal vedecko-kvalifikačný stupeň CIIa. V rámci výskumnej skupiny prof. MUDr. Fedora Šimka, CSc. sa venuje prevencii a ovplyvneniu patologických stavov kardiovaskulárneho systému najmä artériovej hypertenzie, hypertrofie a fibrózy myokardu, remodelácie ciev a ischemicko-reperfúzneho poškodenia.  Absolvoval viacero zahraničných pobytov, v roku 2009, ako jeden z najmladších vedcov získal prestížne štipenium Európskej Komisie Intra-European Fellowship 7. RP. Úzko spolupracuje s Ústavom normálnej a patologickej fyziológie SAV.   http://www.researcherid.com/rid/B-1102-2008

Ďalšie informácie.

 


MUDr. Ljuba Bachárová, DrSc., MBA, promovala v roku 1971 na LFUK v Bratislave. Má klinickú špecializáciu z vnútorného lekárstva a z medicínskej informatiky. V roku 1986 obhájila kandidátsku prácu na LF UK v Bratislave zameranú na klinickú aplikáciu počítačového modelovania elektrického poľa srdca.  V roku 2011 jej bol udelený titul Doktor vied (DrSc) za ucelený nový prístup k elektrokardiologickej diagnostike. Jej hlavným vedeckým zameraním je  hodnotenie elektrickej činnosti srdca. Vedie medzinárodnú expertnú skupinu zameranú na EKG diagnostiku hypertrofie ľavej komory. V r. 2000 získala titul MBA na Business School, University of Leeds, vo Veľkej Británii.  Je výkonnou redaktorkou amerického časopisu Journal of Electrocardiology (skupina Elsevier), a členkou redakčných rád viacerých zahraničných vedeckých časopisov. V rokoch 1997-1999 bola prezidentkou International Society of Electrocardiology, v súčasnosti je jej sekretárom. Je členkou Board of Directors, International Society for Computerized Electrocardiology.Od r. 2006 organizuje na Slovensku aj v zahraničí medzinárodné letné školy na prípravu vedeckých projektov a vedeckých článkov. Táto iniciatíva je súčasťou siete mentorov a študentov Euro-DUCCS, ktorá prepája Duke University, Durham, USA, s významnými univerzitami v Európe.

 


MVDr. Katarína Ondičová, PhD., ukončila štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach (2002). V roku 2007 nastúpila na doktorandské štúdium na Ústav patologickej fyziológie LF UK a úspešne ho ukončila v roku 2012 pod odborným vedením prof. MUDr. Borisa Mravca, PhD. Už počas doktorandského štúdia sa stala spoluautorkou vedeckej monografie: Nervus vagus a publikovala review článok v časopise Lancet Oncology (IF=17,76), začo jej bola udelená Cena Slovenskej fyziologickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu roku 2010. Experimentálnu časť práce robila na Ústave experimentálnej endokrinológie SAV, kde nadviazala úzku spoluprácu s Laboratóriom pre výskum stresu RNDr. Richarda Kvetňanského, DrSc. V súčasnosti spolupráca pokračuje na projektoch zaoberajúcich sa výskumom úlohy stresu, neurozápalu a neurogenézy pri vybraných neurodegeneratívnych ochoreniach. Úspešne spolupracuje s doc. Ing. Čestmírom Altanerom, DrSc., z Ústavu experimentálnej onkológie SAV, kde sa zaoberá využitím mezenchýmových kmeňových buniek pre terapiu nádorov, konkrétne glioblastómu. Od roku 2009 sa stala odborným zamestnancom vo výskume a zúčastňuje sa na riešení výskumných projektov, na pedagogickej činnosti a pri odbornom vedení diplomantov.

 


Mgr. Krajčírovičová Kristínaodborný pracovník vo výskume  - experimentálna práca v oblasti kardiológie na zvieracích modeloch, príprava a vedenie  experimentu, zaúčanie doktorandov do experimentálnej práce, odborné a administratívne zabezpečovanie chodu pokusného zariadenia ÚPF (komunikácia so ŠV a PS SR , príprava školení a školenie zamestnancov ÚPF, komunikácia a konzultácie s veterinárnym lekárom), grafická práca pri tvorbe učebníc, monografii a článkov, príprava publikácií, ekonomické vedenie a spracovanie grantových projektov, príprava prednášok, prednášková činnosť.

 

 

 


RNDr. Peter Slavkovský, CSc.odborný pracovník vo výskume.  Absolvent prírodovedeckej  fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti sa venuje aplikácii metód informatiky v oblasti lekárskych vied a bioštatistike. Bol a je spoluriešiteľom viacerých grantových projektov. V rámci aktualizácie výučby rieši prípravu moderných predlôh. Uskutočňoval výučbu predmetu "Základy vedeckej práce", je autorom a spoluautorom učebníc pre tento predmet. Pracuje ako lokálny administrátor AIS2 na ústave, správca webových stránok pracoviska. V rámci výuky zabezpečuje tvorbu testov, správu testovacieho systému scanform a samotné testovanie študentov predmetu Patologická fyziológia.

 

 


 

Stredne-technickí a odborní pracovníci na Ústave patologickej fyziológie


Zoja Molnárová, absolventka Strednej zdravotníckej školy, na Ústave patologickej fyziológie pracuje ako technická pracovníčka. Zúčastňuje sa pedagogického procesu a experimentálnej práce.

 

                                                                                                                                


Mgr. Silvia Bernátová, sekretárka Ústavu patologickej fyziológie, zabezpečuje administratívne, ekonomické, personálne, materiálne a prevádzkové činnosti.

 


                                  

 

 


Dana Markovičová, na Ústave patologickej fyziológie pracuje ako zdravotná laborantka.  Zúčastňuje sa pedagogického procesu a experimentálnej práce.

 

       

  

 


 Katarína Filkászová, absolventka strednej ekonomickej školy 
 a gymnázia. Na Ústave patologickej fyziológie pracuje ako technická 
 pracovníčka. Zúčastňuje sa pedagogického procesu a experimentálnej 
 práce.

 

       

  

 

                                        


            Hlavná stránka                  Začiatok stránky     


  Posledná modifikácia:   29. november 2016
 
Pripomienky zasielajte na adresu:    patfyz.webmaster@fmed.uniba.sk