Hlavná stránka   


 Ústav  patologickej 
 fyziológie
(informácie)

Informácia o pracovisku

História pracoviska

Zoznam pracovníkov

Učitelia na ústave

Projekty pracoviska (granty) 

Diplomové práce pracoviska

Výber z publikovaných prác

Knihy, učebnice, skriptá 

Oddelenie klinickej patofyziológie

Pokusné zariadenie pracoviska


Študijný program  všeobecné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok

Harmonogram výučby a rozvrh

Výberové prednášky a semináre

Sylaby (otázky) (patologická fyziológia)

Voliteľné predmety (3.-6.ročník) 

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program zubné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok
Harmonogram výučby a rozvrh
Sylaby(otázky) (patologická fyziológia)

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program biomedicínska fyzika

Harmonogram výučby a rozvrh

Sylaby látky      

Odporúčaná literatúra


Study programme General medicine
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)        

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature  

TESTS


Study programme Dentistry 
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)    

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature 

TESTS

 


 

  

                                                                

  Hulín :   PATOFYZIOLÓGIA

   6. vydanie, Bratislava, SAP 2002, 1397 s.
  
ISBN 80-89104-05-3
  
Na obálke sú diela Oldřicha Kulhánka  ( Eyes 1983, Torso 1996 )

   

 

 


  
       OBSAH

  1    Zápal - reakcia organizmu na poškodenie   (15--86)

 2    Buněčné signální cesty   (87--111)

 3    Etiopatogenetické mechanizmy s účasťou imunitného systému   (112--163)

 4    Princípy molekulovej patogenézy a genetiky   (164--205)

 5    Významné bunkové a molekulové etiopatogenetické mechanizmy   (206--249)

 6    Poruchy objemu telových tekutín, elektrolytov a acidobázickej rovnováhy   (250--301) 

 7    Poruchy transportu kyslíka a hypoxia   (302--330)

 8    Modely zdraví a nemoci   (331--348)

 9    Bolesť   (349--367)

10   Molekulové mechanizmy vírusovej infekcie   (368--400)

11   Dýchací systém    (401--447)

12   Krv a krvotvorný systém    (448--503)

13   Kardiovaskulárny systém   (504-865)

14   Uropoetický systém    (866 --916)

15   Gastrointestinálny systém    (917--1008)

16   Endokrinný systém    (1009--1138)

17   Nervový systém    (1139--1261)

18   Zmyslové orgány    (1262 --1289)

19   Kosti a kĺby a systémové ochorenia    (1290--1333)

Vecný index. Index vybaných ekvivalentov. Register prispievateľov    1334

 Prispievatelia


Doc. MUDr. Pavel Babál, PhD. 

MUDr. Jozef Bartúnek, PhD.    (Belgicko)

Doc. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD. 

Doc. MUDr. Marián Bernadič, PhD. 

Prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.

MUDr. Thomas A. Buckingham, MD.  (USA)

MUDr. Mária Bucová, PhD.

MUDr. Petra Čamborová                

Prof. MUDr. Ivan Ďuriš, DrSc.                            

Prof. Ing. Miroslav Ferenčík, DrSc.                                  

Tetsushi Furukawa, PhD.     (Japonsko)                      

Prof. Vladimír A. Gorban     (Ukraina)                        

Prof. MUDr. Ján Hanáček, PhD.                            

Prof. MUDr. Róbert Hatala, PhD.                              

Milan R. Henzl, MD, PhD.     (USA)                       

Yuji Hirano    (Japonsko)           

Masayasu Hiraoka, MD, PhD.    (Japonsko)                          

MUDr. Dagmar Holomáňová, CSc.                            

MUDr. Johana Holzerová                     

Doc. MUDr. Vasiľ Hricák, PhD.                            

Ing. Peter Hubka               

Prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc.                            

MUDr. Ivan Hulín, jr.                    

Warren M. Jackman, MD     (USA)                    

Prof. MUDr. Ján Jakubovský, DrSc.                                

MUDr. Peter Jedlička                   

Seiko Kawano, PhD.   (Japonsko)                 

MUDr. Soňa Kiňová, PhD.                      

Doc. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.                            

MUDr. Ľjuba Krajčovičová                        

Doc. MUDr. Andrej Kráľ, PhD.                           

Doc. MUDr. Miroslav Kuba, CSc.    (Česká republika)                             

MUDr. Pavel Langer, DrSc.                        

Ralph Lazzara, MD    (USA)                

MUDr. Juraj Longauer                   

MUDr. Ivan Ľupták                

MUDr. Dagmar Maasová, PhD.                         

Prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, PhD.    (Česká republika)                                        

MUDr. Ladislav Macho, DrSc.                          

MUDr. Peter Margitfalvi                     

MUDr. Jana Matúšková                   

Doc. MUDr. Beata Mladosievičová, PhD.                                    

Prof. MUDr. Ján Murín, PhD.                          

Prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc.     (Česká republika)                                

Prof. MVDr. Michal Novák, DrSc,                              

MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.                              

MUDr. Katarína Pastoriková                         

Eugene Patterson, PhD.      (USA)                     

MUDr. Ján Paukovic, PhD.                       

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD.                            

Prof. MUDr. Juraj Pechan, PhD.                             

Prof. MUDr. Peter Ponťuch, PhD.                               

Doc. MUDr. Július Rajčáni, DrSc.                               

Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.                                

Prof. MUDr. Adriena Sakalová, DrSc.                                  

MUDr. Elena Sapáková, PhD.                         

Benjamin J. Scherlag, PhD.    (USA)                         

Prof. Jan I. Schulz, MD, FRCP, FACP    (Kanada)                                  

MUDr. Katarína Skalová                     

Prof. MUDr. Fedor Šimko, PhD.                            

MUDr. et RNDr. Juraj Šimko, PhD.                               

MUDr. Iveta Šimková, PhD.                        

Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.                                 

MUDr. Vladimír Štrbák, DrSc.                           

Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.                                 

MUDr. Ivana Šulková                  

Prof. MUDr. Miloš Tatár, PhD.                            

Prof. MUDr. Marián Turčáni, PhD.                               

Prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.                              

MUDr. Rudolf Uhliar, PhD.                        

Doc. MUDr. Štefan Urban, CSc.                            

Prof. MUDr. Jíří Vácha, DrSc.        (Česká republika)                             

Doc. MUDr. Anna Vašků, PhD.       (Česká republika)                           

Doc. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc.     (Česká republika)                                

Doc. MUDr. František Vožeh, CSc.       (Česká republika)                                  

Wiliam S. Yamanashi, PhD.    (USA)                               

Prof. MUDr. Ladislav Zlatoš, DrSc.

                        


  Literárny týždeník    ( č. 4,  22.1.2003 )

   Medicína chce ostať aj umením

    Z veľkej posluchárne Lekárskej fakulty UK v Bratislave sa na sklonku roka vydala na cestu súčasnosťou našej medicínskej kultúry kniha, po ktorej budú siahať nielen súčasní, ale najmä budúci lekári. Tých posledných k nej dovedie nutnosť vydobyť si vstup do profesie, v ktorej sa odjakživa spájalo drsné remeslo s hlbokým poznaním, ušľachtilá virtuozita ducha s hlobokomyseľným umením, potreba uplatniť sa spolu s potrebou pomôcť trpiacim - skrátka, siahnu po nej všetci, ktorí budú chcieť prehĺbiť svoje poznatky z patofyziológie. Budú to nielen medici, ktorí sa pripravujú na skúšku, ale aj lekári, ktorí budú hľadať vysvetlenie svojich klinických pozorovaní v nových teoretických poznatkoch.
   I keď dobré učebnice sú vždy viac než len zdroj informácií, 6. rozšírené a prepracované vydanie Patofyziológie prof. MUDr. Ivana Hulína, DrSc., ktorý stál na čele kolektívu 77 domácich i zahraničných autorov, ozvláštňuje celý rad vonkajších i vnútorných obsahových prvkov.
    Keby sme mali vystaviť tejto knihe identifikačnú kartu s najľahšie rozpoznateľnými vonkajšími znakmi, museli by sme na prvom mieste uviesť jej hmotnosť (takmer 3 kilogramy), hrúbku (sedem centimetrov) a počet strán (je ich 1400).
    Z vonkajších znakov knihy určite zaujmú vnímavého čitateľa aj grafické obrazy českého grafika Oldřicha Kulhánka. Jeho dielo a výtvarný rukopis dôverne poznajú všetci, ktorí si čo len raz podrobnejšie prezreli české bankovky (je autorom ich grafického riešenia). Kulhánkove grafiky Eyes (1983) a Torzo (1996), reprodukované na obale knihy, nadväzujú na galériu reprodukcií diel akademického maliara Albína Brunovského, ktoré zdobili predchádzajúce vydania tohto diela. Kulhánkove grafiky akoby symbolizovali zvedavosť poznávajúceho a meditáciu múdreho, na ktorého doľahla všetka ťarcha poznania - nielen tá fyzikálna (za aký čas možno naštudovať 1400 strán?), ale aj vecná a nadovšetko tá filozofická, s ktorou sa Hulínova teória zdravia a nemoci nevyhnutne spája.
   Ak hovoríme o "Hulínovej teórii zdravia a nemoci", nechceme tým navodiť zdanie, že on je autorom všetkých poznatkov, sústredených do tohto diela. Ak by išlo len o sprostredkovanie najnovších poznatkov, Hulín a kolektív spoluautorov tohto diela by v súťaži s modernými médiami, databázami, rešeršnými prostriedkami a napokon aj službami moderných zdravotníckych knižníc ťahali za kratší koniec.   
   Hulínov hlavný a podstatný príspevok spočíva vo vytriedení nepreberného množstva poznatkov a v ich usporiadaní do jedného celku, ktorý má svoju logiku a vnútornú súdržnosť. Tento celok poskytuje medikovi a lekárovi teoretický základ pre pochopenie mechanizmu nemoci i mechanizmu, ktorým sa ľudské telo nemoci bráni a usiluje nastoliť pôvodný stav. Lekárovi nestačí poznať len to, čo spôsobuje naše onemocnenie, ani to, čím ho možno vyliečiť, ale musí poznať všetky procesy, ktoré sa onemocnením a jeho liečbou naštartovali a navzájom sa ovplyvňujú. Hĺbka a šírka tohto poznania dnes určuje to, že medicína sa nezaujíma len o jednotlivé orgány a ich vzťahy, ale už o samotné bunky, alebo dokonca o procesy, ktoré sa odohrávajú v ich vnútri.
   Tomu, kto by sa chcel uspokojiť v osvojovaní "užitočnej múdrosti" (Hulín), vedúci autorského kolektívu v úvode pripomína, že jeho Patofyziológia "nie je príručkou toho, čo sa treba naučiť, ale skôr obsahuje to, čo by bolo dobre vedieť". Inými slovami - nejde o osvojenie sumy poznatkov, ale ide najmä o zapojenie do procesu ich tvorby, o istý typ teoretického myslenia, ktoré by malo medika i lekára viesť k novým horizontom. 
  
Prednosta I. internej kliniky LFUK a FN Ivan Ďuriš vo svojom úvodnom slove zdôraznil, že "dostať sa na vrchol, z ktorého je vidieť súvislosti, je ťažká a namáhavá cesta. Odmena, keď postúpime od vnímania k pochopeniu, ja však neoceniteľná". Čaká na každého,kto sa neuspokojí s jednoduchým výkladom patologických javov, ale pokúsi sa pomocou tejto publikácie a myslenia, ktoré kultivuje, preniknúť do ich postaty.
   Epilóg napísal básnik a filozof Milan Rúfus. Vo svojom Zamyslení nad Patofyziológiou, uvedenom na záver knihy, pripomenul rozmer, ktorý prakticky pokrýva všetky motívy jeho vzniku. Je ním "neprenosná zodpovednosť za dar života", ktorá je dôsledkom našej "povinnosti vzdorovať nebytiu". Neľahká úloha - pre tých, ktorí nám v tomto zápase proti "nebytiu" pomáhajú ...
   Na prezentácii odznelo mnoho hlbokých úvah a krásnych myšlienok. Rečníci venovali osobitnú pozornosť vzťahu vedy a umenia (veľmi podnetnú úvahu na túto tému predniesol člen autorského kolektívu, bratislavský rodák a neskôr profesor na Lekárskej fakulte Stanfordskej univerzity v Palo Alto Milan R. Henzl). Dekan LFUK P. Traubner hodnotil vydanie tejto knihy ako najkrajšie možné rozhranie medzi jeho dvoma funkčnými obdobiami. To všetko rámcoval huslista Peter Michalica.
   Brilantne vyznela krátka prednáška I. Hulína O apoptóze, v ktorej priblížil návštevníkom prezentácie jeho knihy jednu z najfrekventovanejších tém súčasných vied o živote. Bolo zaujímavé dozvedieť sa, že v štádiu, keď sa rozhoduje o nekrotickej smrti bunky, alebo o jej zániku, spočívajúcom v jej premene na jednotlivé zložky, rozhoduje to či je jej prostredie nastavené pro life, teda v prospech života a jej ďalšej existencie, alebo je toto okolie proti akémukoľvek pokračovaniu. Každý, kto má sklon k zovšeobecneniu, si musel na tomto mieste uvedomiť, že ešte aj zánik, či smrť môže mať svoj zmysel a dôstojnosť a že o kvalite tohto rozhrania medzi bytím a nebytím nerozhoduje len zanikajúci subjekt, ale aj jeho okolie. Konštruktívna náklonnosť prostredia teda určuje nielen kvalitu života, ale aj kvalitu jeho premeny na inobytie. V prípade bunky  je to rozklad na jenotlivé zložky, ktoré organizmus využije pre svoju ďalšiu existenciu.
   Prezentáciu poctili návštevou početní predstavitelia slovenkých a českých vedeckých spoločností, lekárskych fakúlt, i významné postavy nášho kultúrneho života - novinári, divadelníci, spisovatelia, výtvarníci... Nielen kniha, ale aj jej prvé publikum bolo výrazom syntézy duchovných oblastí, ktoré spája spoločný záujem o dôstojný život i - dôstojnú smrť.
   Keďže naše choré zdravotníctvo má byť čo nevidieť podrobené radikálnej liečebnej procedúre, nebolo by zaškodilo, keby prezentáciu boli navštívili aj (aspoň niektorí) autori minulých, súčasných a budúcich reforiem. Keď iné nie, boli by možno načerpali trochu optimizmu. Veď medicína - to nie sú len nezaplatené faktúry nemocníc a nemohúcnosť poisťovní, ale to sú aj ľudia hladní po poznaní a ochotní toto poznanie zveľaďovať! Ak sa nenájde nikto, kto by vedel práve takéto javy morálne aj materiálne kapitalizovať, potom niet zdravotníctvu, ani celej našej ekonomike ani rady, ani pomoci !

 

Ján Szelepcsényi

 

                                                                         


 

Lekárske listy    ( č. 7 / 2003 ) 

 

Nad 6. vydaním Hulínovej Patofyziológie alebo učebnica ako elitný produkt

 

   Vďaka Charte ´77 má číslovka sedemdesiatsedem pre nás symbolický význam. Uvedomil som si to vo chvíli, keď som spočítal členov medzinárodného autorského kolektívu, ktorý pod vedením prof. MUDr. Ivana Hulína, DrSc., pripravil rukopis 6. vydania Patofyziológie. Pojem patofyziológie u nás neznamená len dôležitú oblasť medicínskeho poznania, ale vďaka Hulínovej knihe aj symbolické vzopnutie intelektuálneho potenciálu slovenskej lekárskej vedy.

     Hulínova Patofyziológia je mohutné dielo. Právom ho možno prirovnať k jednej z lodí veľkého chrámu medicínskeho poznania. Tejto úlohe zodpovedá nielen počet členov autorského kolektívu, rozsah publikácie (1397 strán) a náklad predchádzajúcich piatich vydaní, ktoré vyšli v rokoch 1992-98 (vyše 5000 výtlačkov). V kontexte nášho súčasného života, keď kultúra očividne chradne a s ňou miznú aj zdroje ďalšieho duchovného vývoja, je táto kniha svetlom na konci tunela, ktoré naznačuje, akým smerom by sa malo uberať naše zdravotníctvo (a nielen ono!): cestou tvrdej práce v mene ideálov ľudskosti, poznania a spoločenského blaha.

     Z vedeckého hľadiska je Hulínova Patofyziológia predovšetkým sprostredkovateľkou istého modelu, na základe ktorého autor usporiadal poznatky tohto odboru do uceleného systému. Čitateľ, ktorý sa vyberie po jednotlivých kapitolách a sleduje odvíjanie jednotlivých rovín tohto modelu, rýchlo rozpozná, že podstupuje školu myslenia. Správna  orientácia v poznatkovej matérii, pochopenie podstaty a logiky patofyziologických procesov sú pre študenta, či klinického alebo vedeckého pracovníka v praxi tou výbavou, ktorá mu umožní pochopiť vnútroné zákonitosti zápasu organizmu s chorobou a rozpoznať mieru nádeje, akú má pacient na svoje uzdravenie. Vedomie systému a súvislosti, ktoré ho ovládajú, je ten jediný, ale rozhodujúci dôvod, ktorý opodstatňuje existenciu tejto a podobných kníh. Ani keby každé pracovisko a každá domácnosť mala internetovú prípojku schopnú sprostredkovať najnovšie čiastkové poznatky jednotlivých vedných odborov, nazaobídeme sa bez intelektuálnych projektov, ktoré nám príblížia horizontálne väzby medzi jednotlivými piliermi poznania. Keďže množstvo vedeckých poznatkov v exponovaných vedných odboroch narastá geometrickým radom, zvládnutie takýchto projektov predpokladá priam nadľudské vypätie.

     Prof. Hulínovi a jeho kolektívu domácich a zahraničných autorov a spoluautorov sa to podarilo. O zmysle tohto úsilia svedčí aj trvalý záujem odbornej verejnosti o jednotlivé vydania Patofyziológie nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Anglické vydanie sa použiva v štyroch iných štátoch a dokonca v jednom prípade aj na inom kontinente. Je správne, ak kniha využíva blízkosť slovenského a českého jazyka a zostavovateľ nechal príspevky českých autorov v pôvodnom znení. Malý referenčný česko-slovenský slovník odborných výrazov zabezpečuje, aby niektoré drobné rozdiely v terminológii nespôsobili konfúziu. K nemu sa pripája dôkladne prepracovaný vecný index a register autorov, ktoré - popri štýlovej kultúre a prehľadnej grafickej úprave - ešte viac zvýrazňujú záujem zostavovateľa slúžiť čitateľovi a pomôcť mu pri hľadaní potrebnej informácie. Vďaka tejto výbave publikácia môže popri funkcii učebnice alebo repetitória plniť aj funkciu referenčnej príručky.

     Hulínova Patofyziológia nesie zreteľnú pečať nielen jeho autorského príspevku (je autorom, resp. spoluautorom viac ako 40 % publikácie), ale aj stopy jeho úsilia o zakotvenie medicínskych vied v širšom kontexte našej kultúry. Medicína a jej poznatky nie sú pre neho len vecnou matériou, učiteľskou "látkou" alebo vedeckou platformou, ale aj súčasť istého širšieho duchovného procesu, ktorý interaguje s duchovnou a umeleckou kultúrou celej spoločnosti. Domnievam sa, že to je v pozadí záujmu autorov publikácie o členstvo v autorskom kolektíve i záujmu študentov a lekárov o osvojenie si tejto knihy. Osvojenie tejto knihy sa kúpou alebo jej štúdiom nekončí; je to dielo, artefakt, ktorý sa vnorí do nášho vedomia a tu odovzdáva jednotlivé zložky svojho mnohovrstvového duchovného programu.

     Kto chce dôkazy, nech si pozorne prečíta úvodné slová editora - prof. Hulína i vedúceho redakčného kolektívu prof. Ďuriša, alebo Zamyslenie, ku ktorému Patofyziológia podnietila básnika a filozofa Milana Rúfusa. Bránou do štúdia tohto diela sú úvahy o úlohách vedy, o zodpovednosti a transformácii všetkého úsilia na úžitok chorého človeka. Rúfus zase pripomína človeku jeho povinnosť premeniť celé svoje bytie na vzdor proti nebytiu. Podnety, nad ktorými sa čitateľ bude dlho zamýšľať. Na obálke knihy sú reprodukcie dvoch grafík českého výtvarníka Oldřicha Kulhánka (jeho diela patria nepochybne k najznámejším, pretože je autorom grafického návrhu českých bankoviek). Grafika na úvodnej doske symbolizuje zvedavosť vedca a na zadnej doske zamyslenie, ku ktorému emocionálne vnímaná veda nevyhnutne vedie.

     Médium "kniha" bolo v čase svojho zrodu produktom určeným pre potreby vtedajšej mocenskej elity, ktorá si ako jediná mohla dovoliť ručne písané a bohato ilustrované traktáty. Po vzniku knihtlače si kniha svojim obsahom i poslaním postupne získala masové publikum. Rozvoj nových zvukových i obrazových médií a objav a rozšírenie internetu však spôsobili na mediálnej scéne revolúciu, v rámci ktorej sa znova definoval priestor a funkcia jednotlivých médií. Kniha sa dnes stáva opäť produktom určeným pre elitu. Tentoraz nie mocenskú, ale intelektuálnu. Aj to je jeden z podnetov, ktorým Hulínova Patofyziológia (vydalo ju vydavateľstvo Slovak Academic Press s.r.o.) zasahuje do vývoja našej kultúry. Tento podnet je možno aspoň taký významný, ako primárne spracovanie obrovského súboru aktuálnych poznatkov rozsiahlej teórie ochorení, skrývajúcej sa za jediným slovom patofyziológia.

 

Ján Szelepcsényi

 

 

 


            Hlavná stránka                  Začiatok stránky  


  Posledná modifikácia:    15. apríl 2003
  Pripomienky zasielajte na adresu:    patfyzweb@fmed.uniba.sk