Hlavná stránka   


 Ústav  patologickej 
 fyziológie
(informácie)

Informácia o pracovisku

História pracoviska

Zoznam pracovníkov

Učitelia na ústave

Projekty pracoviska (granty) 

Diplomové práce pracoviska

Výber z publikovaných prác

Knihy, učebnice, skriptá 

Oddelenie klinickej patofyziológie

Pokusné zariadenie pracoviska


Študijný program  všeobecné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok

Harmonogram výučby a rozvrh

Výberové prednášky a semináre

Sylaby (otázky) (patologická fyziológia)

Voliteľné predmety (3.-6.ročník) 

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program zubné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok
Harmonogram výučby a rozvrh
Sylaby(otázky) (patologická fyziológia)

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program biomedicínska fyzika

Harmonogram výučby a rozvrh

Sylaby látky      

Odporúčaná literatúra


Study programme General medicine
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)        

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature  

TESTS


Study programme Dentistry 
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)    

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature 

TESTS

 


 

  

                                                                

  Ivan Hulín et al.:   

  Úvod do vedeckého bádania 1   

    Bratislava, SAP 2003, 555 s.
    ISBN 80-85665-90-5
    Na obálke  je dielo Oldřicha Kulhánka  
    (Ruka 1982) 

   
    Zoznam prispievateľov

    Obsah

    Ukážky z knihy


     

Autor a editor

Prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc.

prednosta Ústavu patologickej fyziológie LF UK

šéfredaktor Bratislavských lekárskych listov

 

Prispievatelia   (v abecednom poradí)

Doc. MUDr. Marián Bernadič, PhD.

zástupca prednostu Ústavu patologickej fyziológie LF UK

prodekan LF UK


MUDr. Thomas Buckingham, M.D., PhD.

vysokoškolský učiteľ na Ústave patologickej fyziológie LFUK

 

MUDr. Petra  Čamborová

odborná pracovníčka vo výskume na Ústave patologickej fyziológie LF UK

 

Prof. MUDr. Gustáv  Čatár, DrSc.

profesor na Ústave lekárskej biológie a genetiky LF UK

 

Prof. MUDr. Ivan  Ďuriš, DrSc.

profesor I. internej kliniky FN a LF UK

emeritný dekan Lekárskej fakukty UK v Bratislave

 

Prof. Ing. Miroslav  Ferenčík, DrSc.

zástupca prednostu na Imunologickom ústave LF UK

predseda vedeckej rady Neuroimunologického ústavu SAV

 

Doc. MUDr. Július  Hájek, PhD.

docent na Fyziologickom ústave LF UK

 

Prof. Milan Rastislav  Henzl, M.D., PhD.

Clinical Professor Emeritus, Stanford University School of Medicine,

Stanford, California, USA

 

Ing. Tomáš  Horňák, PhD.

1. Fellow, Institute of Electrical and Electronic Engineers

vedúci vedecký pracovník v Hewlett/Packard Laboratories, Palo Alto, California, USA

 

Ing. Peter  Hubka

odborný pracovník vo výskume na Ústave patologickej fyziológie LF UK

 

Prof. MUDr. Ivan  Hulín, DrSc.

prednosta Ústavu patologickej fyziológie LF UK

šéfredaktor Bratislavských lekárskych listov

 

Prof. MUDr. Ján  Jakubovský, DrSc.

profesor na Ústave patologickej anatómie LF UK

externý učiteľ na Katedre fyziológie rastlín PriF UK

 

Prof. RNDr. Ladislav   Kováč, DrSc.

profesor na Katedre biochémie PriF UK

 

Doc. PhDr. Magda  Kouřilová, PhD.

emeritná prednostka Ústavu cudzích jazykov LF UK

 

Prof. MUDr. Milan  Kriška, DrSc.

prednosta Farmakologického ústavu LF UK

 

Prof. Ing. Vladimír  Kvasnička, DrSc.

profesor na Katedre matematiky FChPT STU

profesor na Ústave kultúrnych štúdií FSEV UK

 

MUDr. Pavel  Langer, DrSc.

vedúci vedecký pracovník na Ústave experimentálnej endokrinológie SAV

 

Prof. MUDr. Miroslav  Mikulecký, DrSc.

lekár špecialista I. internej kliniky FN a LF UK

 

Prof. MUDr. Rudolf T.  Niederland, DrSc.

emeritný prednosta III. internej kliniky FN a LF UK

emeritný dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave

 

Doc. PhDr. Milan  Rúfus, CSc., Dr.h.c.

filozof a básnik

 

Prof. MUDr. Jaroslav  Siman, DrSc.

prednosta Kliniky detskej chirurgie DFN a LF UK

 

RNDr. Peter  Slavkovský, CSc.

odborný pracovník vo výskume na Ústave patologickej fyziológie LF UK

 

Prof. MUDr. Ján  Slezák, DrSc.

podpredseda Slovenskej akadémie vied

 

Doc. PhDr. Ján  Szelepcsényi, PhD.

pedagóg a publicista

 

Prof. MUDr. Ján  Štefanovič, DrSc.

emeritný prednosta Katedry mikrobiológie a~imunológie LF UK

emeritný riaditeľ Ústavu imunológie UK v Bratislave

 

Prof. MUDr. Pavel  Traubner, PhD.

prednosta  I. neurologickej kliniky FN a LF UK

dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave

 

Prof. MUDr. Milan  Zaviačič, DrSc.

profesor patológie a súdneho lekárstva na Ústave patologickej anatómie LF UK

 

Prof. MUDr. Ivan  Žucha, PhD.

profesor na Psychiatrickej klinike FN a LF UK

 

 

 


      Obsah

 

 1   Genetický čip    Milan Rúfus

 

      Filozofia vedeckého bádania

 2    Rozhovor namiesto predhovoru   Ivan Hulín, Milan Henzl

 3    Poznanie sveta   Ivan Hulín

 4    Nepretržité premeny   Ivan Hulín

 5    Kontinuita poznania   Ivan Hulín

 6    Veda a skúsenosť    Ivan Hulín

 7    Úvahy o experimentovaní    Ivan Hulín

 8    Až po okraj súčasnosti    Ivan Hulín

 9    Vedecké bádanie nie je okrajovou záležitosťou ľudstva     Ivan Hulín

10   O zmysle vedeckého bádania     Ivan Hulín

11   Medicína od úsvitu ľudstva po experiment     Ivan Hulín

12   Živý a neživý svet     Miroslav Ferenčík

 

       Komplexnosť vedeckého bádania

13   Vedecký problém a jeho riešenie    Ján Štefanovič

14   Etika vo vedeckej práce    Július Hájek

15   Od pitvy k funkčnej ultraštruktúrnej a molekulovej patológii    Milan Zaviačič

16   Od pozorovania k animálnemu experimentu a metóde analógie    Július Hájek

17   Ciele a spôsoby vedeckého bádania     Pavel Langer

18   Prvý krok do lekárskej biometriky     Miroslav Mikulecký

19   Vedecká publikácia – ako ju písať     Ivan Hulín

20   Abstrakt – prečo a ako ho písať     Magda Kouřilová, Ivan Hulín

21   Vedecká práca – prednáška, obhajoba      Gustáv Čatár

22   Veda, medicína a klinické sledovania      Rudolf T. Niederland

23   Vedecké bádanie na klinikách a etickomorálny kódex      Rudolf T. Niederland

24   Dôkazmi podložená lekárksa prax (DPLP)      Milan R. Henzl

25   Experimentálna farmakodynamika a toxikológia      Milan Kriška

26   Pohľad internistu na vedu      Ivan Ďuriš

27   Očami chirurga      Jaroslav Siman

 

      Univerzalita vedeckého bádania

28   Klinická práca je vedecké bádanie so zodpovednosťou pred zákonom a svedomím
       Pavel Traubner

29   Logika, usudzovanie a abdukcia pri stanovení diagnózy     Vladimír Kvasnička

30   Riadenie rozvoja vedeckého bádania, výskumu, vývoja a techniky v SR     Ján Slezák

31   Veda a univerzita – odveké partnerstvo     Ján Szelepcsényi

32   Spôsoby myslenia vo vede       Peter Hubka

33   Mozog, myseľ, neurónové siete a kognitívna veda      Vladimír Kvasnička

34   Memetika      Ladislav Kováč

35   Nanotechnológie       Tomáš Horňák

36   O „vede“      Ivan Žucha

37   Morálne aspekty vedeckých objavov      Peter Slavkovský

38   Veda a religiozita     Thomas Buckingham

39   Prináša vedecké bádanie uspokojenie ?      Marián Bernadič

40   Veda, pravda, mravnosť      Miroslav Mikulecký

41   Nekorektnosť vo vedeckom bádaní      Ján Jakubovský

 

       Vedecké objavy

42   Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu 
       Petra Čamborová, Peter Slavkovský, Ivan Hulín

43   Prehľad laureátov Nobelovej ceny a ich objavov za medicínu alebo fyziológiu 
       Peter Slavkovský, Petra Čamborová, Ivan Hulín

44   Hĺbka poznania a význam objavu     Miroslav Ferenčík, Ivan Hulín

45   Šťastnú cestu !  (Doslov)      Ivan Hulín  

Zoznam tabuliek

Zoznam obrázkov


        Ukážky z knihy

 7    Úvahy o experimentovaní    Ivan Hulín     ( uv1.pdf  veľkosť 55 KB )

42   Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu 
       Petra Čamborová, Peter Slavkovský, Ivan Hulín 
   ( uv3.pdf  veľkosť 122 KB )

44   Hĺbka poznania a význam objavu   Miroslav Ferenčík, Ivan Hulín  (uv2.pdf  veľkosť 85 KB)

 


            Hlavná stránka                  Začiatok stránky  


  Posledná modifikácia:    3. marec 2004
 
Pripomienky zasielajte na adresu:    patfyz.webmaster@fmed.uniba.sk