Hlavná stránka   


 Ústav  patologickej 
 fyziológie
(informácie)

Informácia o pracovisku

História pracoviska

Zoznam pracovníkov

Učitelia na ústave

Projekty pracoviska (granty) 

Diplomové práce pracoviska

Výber z publikovaných prác

Knihy, učebnice, skriptá 

Oddelenie klinickej patofyziológie

Pokusné zariadenie pracoviska


Študijný program  všeobecné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok

Harmonogram výučby a rozvrh

Výberové prednášky a semináre

Sylaby (otázky) (patologická fyziológia)

Voliteľné predmety (3.-6.ročník) 

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program zubné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok
Harmonogram výučby a rozvrh
Sylaby(otázky) (patologická fyziológia)

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program biomedicínska fyzika

Harmonogram výučby a rozvrh

Sylaby látky      

Odporúčaná literatúra


Study programme General medicine
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)        

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature  

TESTS


Study programme Dentistry 
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)    

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature 

TESTS

 


 

  

                                                                

  Ivan Hulín et al.:   

  Úvod do vedeckého bádania 

  Dialógy, úvahy a zamyslenia   

    Bratislava, SAP 2005, 531 s.
    ISBN 80-89104-61-4
    Na obálke  je dielo Oldřicha Kulhánka  
    (Vzpomínka 1983) 

   
    Zoznam prispievateľov

    Obsah

 


     

Autor a editor

Prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc.

prednosta Ústavu patologickej fyziológie LF UK

šéfredaktor Bratislavských lekárskych listov

 

Prispievatelia   (v abecednom poradí)

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.

emeritný prezident Svetovej lekárskej asociácie,
prezident Českej lekárskej spoločnosti J.E. Purkyňu,

vedúci klinickej endokrinológie VN v Prahe

 

Prof. MUDr. Ivan  Ďuriš, DrSc.

profesor I. internej kliniky FN a LF UK

emeritný dekan Lekárskej fakukty UK v Bratislave

 

Prof. Ing. Miroslav  Ferenčík, DrSc.

zástupca prednostu Imunologického ústavu LF UK

predseda vedeckej rady Neuroimunologického ústavu SAV

 

Ing. Róbert Hatala

vzdelanec a mysliteľ

 

Prof. Milan R. Henzl, M.D., PhD.

Clinical Professor Emeritus, Stanford University School of Medicine,

California, USA

 

Prof. MUDr. Ivan  Hulín, DrSc.

prednosta Ústavu patologickej fyziológie LF UK

šéfredaktor Bratislavských lekárskych listov

 

MUDr. Peter Jedlička

doktorand na Ústave patologickej fyziológie LF UK v Bratislave

 

Dr. Imrich Kružliak

publicista, novinár, básnik a spisovateľ; organizátor kultúrneho a politického života 
doma a v zahraničí

 

Oldřich Kulhánek

akademický maliar a grafik, hosťujúci profesor svetových umeleckých škôl a univerzít

 

Profesor Peter Michalica

husľový virtuóz, profesor na VŠMU v Bratislave; profesor na Janáčkovej akadémii 
v Brne

 

Ferid Murad

Nobel Laureate in Physiology or Medicine 1998; Professor and Chairman, 
John S. Dunn Chair
in Physiology and Medicine; Director, Institute of Molecular Medicine;
Chairman of Integrative Biology and Pharmacology, Regenal Professor, The University of Texas, Houston, USA
 

 

Sir Paul M. Nurse, B.Sc.

Nobel Laureate in Physiology or Medicine 2001; President of The Rockefeller University, 
New York, USA 

 

RNDr. Ivan Panenka

prírodovedec - meteorológ, osobnosť svetových podujatí exlibristov

 

Stanley B. Prusiner, M.D.

Nobel Laureate in Physiology or Medicine 1997;  Director and Professor, Institute for Neurodegenerative Diseases, University of California, San Francisco, USA 

 

Doc. PhDr. Milan  Rúfus, CSc., Dr.h.c.

filozof a básnik

 

RNDr. Peter  Slavkovský, CSc.

odborný pracovník na Ústave patologickej fyziológie LF UK v Bratislave

 

Doc. PhDr. Ján  Szelepcsényi, PhD.

vysokoškolský učiteľ, muzikológ, publicista

 

Doc. MUDr. Milan Špála, CSc.

patofyziológ, informatik a scientometrista; prednosta Bibliografického oddelenia 1. LF UK 
v Prahe

 

Miroslav Valach, PhD.

Professor Emeritus, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia; Professor Emeritus, California State University, San Jose, California, USA

 

Mgr. Andrej Zlatoš, PhD.

Visiting Assistant Professor, Department of Mathematics, University of Wisconsin, 
Madison,  USA

 

Prof. MUDr. Ivan  Žucha, PhD.

profesor  Psychiatrickej kliniky FN a LF UK v Bratislave

 

 


 

      Obsah

 

 1   Už... ?    Milan Rúfus  

 2   Predhovor ku druhému dielu   Ivan Hulín

 

      Dialógy

 3    O logike a intuícii pri vedeckom bádaní  Ivan Hulín, Ivan Žucha

 4    Myšlienky, ktoré nútia k zamysleniu  Peter Slavkovský

 5    Addendum ,,k logike a intuícii"   Ivan Ďuriš

 6    Zamyslenie nad dialógom I.Hulína a I.Žuchu   Róbert Hatala

 7    Demarkácia a falzifikovateľnosť ako kritérium vedeckosti     
      
Ivan Hulín, Ivan Žucha, Ivan Ďuriš

 8    O výpočtových modeloch v biológii    Peter Jedlička, Ivan Hulín

 9    O nedokonalosti, chybovosti a neočakávaných výsledkoch vo vedeckom bádaní
       Milan R. Henzl, Ivan Hulín  

 

       Významné vedecké objavy a osobnosti

10   Nobel Prize in Physiology or Medicine, F.Murad, P.M.Nurse, S.B.Prusiner    Ivan Hulín

11   Discovery of some of the biological effects of nitrice oxide and its role in cell signaling
       Ferid Murad

12   Cyclin Dependent Kinases and Cell Cycle Control     Paul M. Nurse

13   Prions    Stanley B. Prusiner

14   Historické osobnosti vedy a vzdelanosti zo Slovenska    Peter Slavkovský  

 

       Úvahy

15   Hľadanie ,,nových obzorov vedy"    Ivan Hulín, Andrej Zlatoš

16   Elektrón    Peter Slavkovský

17   Komunikácia - alfa a omega teórie i praxe     Ján Szelepcsényi, Ivan Hulín

18   O harmónii človeka s prírodou      Ivan Panenka, Ivan Hulín

19   O pravde      Ivan Žucha

 

      Názory na súvislosti

20   O vede a o umení s autorom udivujúcich grafických diel Oldřichom Kulhánkom
       Ivan Hulín, Oldřich Kulhánek

21   O forme, obsahu a o vyššom zmysle hudby s husľovým virtuózom profesorom
       Michalicom      Ivan Hulín, Peter Michalica

22   Veda a medicína       Ivan Hulín, Jaroslav Blahoš

23   Vědecké informace - nástroj komunikace      Milan Špála

24   Subjektívny faktor vo vedeckom bádaní a deformácia vedeckých ambícií
       Milan R. Henzl, Miro Valach

25   Kríza slovenského myslenia      Imrich Kružliak

26   Nezáujem a komplexita - dve skutočnosti vo vzťahu k vedeckému bádaniu
       Róbert Hatala, Ivan Hulín

27   Výsledky vedeckého bádania neprinášajú vždy jednoznačný úžitok
       Miroslav Ferenčík, Ivan Hulín

 

      Zamyslenia

28   O učiteľoch, o žiakoch a o nasledovníkoch    Ivan Hulín, Ivan Žucha

29   Aký má a aký nemá byť vedecký pracovník, učenec a vysokoľkolský učiteľ ?
     
Ivan Hulín, Ivan Ďuriš, Ivan Žucha

30   Kam kráča veda a kam kráča ľudstvo ?   Ivan Hulín, Milan Rúfus,Ivan Žucha, Ivan Ďuriš

31   Komparácia predstavy s realitou  (List profesorovi Žuchovi po našom ostatnom 
       stretnutí a jeho odpoveď)   
Ivan Hulín, Ivan Žucha

32   Niekoľko myšlienok o vede a nielen o vede z listov profesorovi Žuchovi 
       a profesorovi Ďurišovi   
Ivan Hulín

33   Doslov  (alebo prečo som pripravil druhý diel Úvodu do vedeckého bádania)  Ivan Hulín   

 


            Hlavná stránka                  Začiatok stránky  


  Posledná modifikácia:    5. máj 2005
 
Pripomienky zasielajte na adresu:    patfyz.webmaster@fmed.uniba.sk