Hlavná stránka   


 Ústav  patologickej 
 fyziológie
(informácie)

Informácia o pracovisku

História pracoviska

Zoznam pracovníkov

Učitelia na ústave

Projekty pracoviska (granty) 

Diplomové práce pracoviska

Výber z publikovaných prác

Knihy, učebnice, skriptá 

Oddelenie klinickej patofyziológie

Pokusné zariadenie pracoviska


Študijný program  všeobecné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok

Harmonogram výučby a rozvrh

Výberové prednášky a semináre

Sylaby (otázky) (patologická fyziológia)

Voliteľné predmety (3.-6.ročník) 

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program zubné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok
Harmonogram výučby a rozvrh
Sylaby(otázky) (patologická fyziológia)

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program biomedicínska fyzika

Harmonogram výučby a rozvrh

Sylaby látky      

Odporúčaná literatúra


Study programme General medicine
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)        

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature  

TESTS


Study programme Dentistry 
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)    

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature 

TESTS

 


 

  

                                                                

  Johana Holzerová :   

  Modelovanie chorôb 

  a chorobných stavov     

 Bratislava, Univerzita Komenského 
 2009, 184 s., ISBN 978-80-223-2607-0   
     

   
    Zoznam prispievateľov

    Obsah


     

Autor a editor

MUDr. Johana Holzerová

 

Prispievatelia   (v abecednom poradí)

MUDr. Magdaléna Bakošová, CSc.

Doc. MUDr. Marián Bernadič, Csc.

MUDr. Iveta Bernátová, PhD.

MUDr. Ing. Mgr. Peter Celec, PhD., MPH

MUDr. Petra  Čamborová  

Prof. MUDr. Ivan Ďuriš, DrSc.

MUDr. Johana Holzerová  

Ing. Peter Hubka, PhD.

Mgr. Zuzana Hubková

Prof. MUDr. Ivan  Hulín, DrSc.  

MUDr. Ivan Ľupták, PhD.

MUDr. Katarína Ľuptáková

MUDr. Dagmar Maasová, CSc.

MUDr. Jana Matúšková

Doc. MUDr. Beáta Mladosievičová, CSc.

Doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.

MVDr. Katarína Ondičová

RNDr. Oľga Pecháňová, PhD.

MUDr. Elena Sapáková, CSc.

Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

MUDr. Ivana Šulková, PhD.

Prof. MUDr. Marián Turčáni, CSc.

MUDr. Ing. Horst Urban

Mgr. Zuzana Valášková
Mgr. Michaela Vrabcová

Prof. MUDr. Ladislav Zlatoš, DrSc.

 


      

         Obsah

 

        Predhovor

        História Ústavu patologickej fyziológie LF UK   

        Experiment vo výučbe z pohľadu študenta medicíny           

        Experiment vo výučbe z pohľadu klinika     

1.    
Všeobecná časť 

1.1   Etika animálnych experimentov   J.Holzerová  

        Filozoficko-etické stanoviská   

        Etické predpoklady na prácu s pokusnými zvieratami    

        Pravidlá na prácu s pokusnými zvieratami           

        Starostlivosť o pokusné zvieratá     

1.2   Realizácia animálnych experimentov   

        Základné fyziologické údaje   J.Holzerová

        Organizácia animálnych experimentov   B.Mravec

1.3   Anestézia    J.Holzerová

        Druhy anestézie

        Mechanizmus účinku celkových anestetík

        Štádiá celkovej anestézie

        Premedikácia

        Intubácia

        Anestézia v súčasnej veterinárnej praxi

        Intravenózna anestézia

1.4   Vybrané operačné postupy    J.Holzerová

        Intraperitoneálna injekcia  

        Intravenózna injekcia  

        Odber krvi u králika

        Kanylácia  a.carotis u králika

        Kanylácia a.femoralis u králika

        Operačný postup pri laparotómii u králika

        Nefrektómia u králika

        Apendektómia u králika

        Pyloroplastika u králika

        Gastroenteroanastomóza u králika

        Sterilizácia samice králika

        Totálna hysterektómia u samice králika

2.     Špeciálna časť

2.1   Vybrané modely zo všeobecnej patofyziológie

        Dehydratácia    E.Sapáková

        Artériová a venózna hyperémia    M.Bakošová

        Experimentálna trombóza    J.Holzerová, M.Bakošová

        Anafylaktický šok     J.Holzerová, M.Bakošová  

        Model bezstresového odberu krvi u potkana   B.Mravec

        Model fixácie tkanív perfúziou u potkana   Ľ.Lackovičová, B.Mravec

2.2   Vybrané modely z oblasti dýchacieho systému

  Asfyxia  v dôsledku oklúzie trachey     M.Bakošová

  Bronchospazmus     M.Bakošová

  Embólia a.pulmonalis     J.Holzerová

  Model syndrómu spánkového apnoe   P.Celec

2.3   Vybrané modely z oblasti krvi a krvotvorného systému

        Anémie     J.Holzerová, M.Bakošová

        Leukocytózy    J.Holzerová, M.Bakošová

2.4   Vybrané modely z oblasti  kardiovaskulárneho systému

        Experimentálne zväčšenie srdca u novonarodených šteniat    L.Zlatoš, J.Holzerová

        Hypertrofia a zlyhanie srdca      M.Turčáni, M.Bernadič, D.Maasová, F.Šimko

        Poruchy srdcového rytmu     I.Šulková

        Fibrilácia a flutter predsiení a komôr srdca     J.Holzerová

        Akútny infarkt myokardu     M.Bernadič, L.Zlatoš, J.Holzerová

        Biofyzikálne  vlastnosti ľavej komory    M.Turčáni, D.Maasová, F.Šimko

        Izolovaný kardiomyocyt    F.Šimko

        Experimentálny model  NO-deficientnej hypertenzie 

        F.Šimko, O.Pecháňová, I.Bernátová, J.Matúšková, I.Ľupták

        Model hemoragického šoku a ischemicko-reperfúzneho poškodenia

        J.Holzerová, K.Ľuptáková, I.Ľupták, I.Hulín  

        Model neinvazívneho merania krvného tlaku u hlodavcov

        M.Vrabcová, B.Mravec, I.Hulín  

2.5   Vybrané modely z oblasti uropoetického traktu

        Vyšetrenie  moču a močového sedimentu     M.Bernadič

        Experimentálna proteinúria     P.Čamborová, I.Hulín

        Nefrotický syndróm     I.Hulín, P.Čamborová, J.Holzerová       

2.6   Vybrané modely  z oblasti gastrointestinálneho  traktu

        Žalúdkový vred     J.Holzerová

        Experimentálny ikterus     D.Maasová   

        Črevná nepriechodnosť (ileus)     L.Zlatoš, M.Bakošová

        Experimentálna  apendicitída  u králika     J.Holzerová, H.Urban  

        Snímanie elektrickej aktivity žalúdka    Z.Hubková, P.Hubka

        Model ischemicko-reperfúzneho poškodenia pečene 
        K.Ondičová, I.Hulín, B.Mravec

        Model eperimentálneho zubného kazu   P.Celec  

2.7   Vybrané modely z oblasti endokrinného systému

        Experimentálna adrenalektómia   D.Maasová, L.Zlatoš

        Tetánia   L.Zlatoš

        Vplyv katecholamínov na kardiovaskulárny systém a metabolizmus   F.Šimko

        Diabetes mellitus   L.Zlatoš

        Hypoglykémia a hypoglykemický šok   E.Sapáková  

        Experimentálne modely stresu   K.Ondičová, B.Mravec

2.8   Vybrané modely z oblasti nervového systému

        Ischémia mozgu     M.Turčáni

        Audiogénna epilepsia    J.Holzerová, M.Bernadič

        Jednostranné vyradenie labyrintu     M.Bakošová  

        Stereotaktické operácie mozgu potkana   B.Mravec

        Izolácia diskrétnych oblastí mozgu u potkana   B.Mravec

        Experimentálne kompletné transverzálne prerušenie miechy   B.Mravec

        Subdiafragmatická vagotómia u potkana     K.Ondičová  

        Štúdium činnosti mozgu u potkana pozitrónovou emisnou tomografiou   
       
K.Ondičová, B.Mravec

        Model exstirpácie ganglion cervicale superius u potkana   
        K.Ondičová,
B.Mravec

        Model elektrickej stimulácie nervus vagus u potkana s indukovaným nádorovým 
        rastom   Ľ.Lackovičová, B.Mravec

2.9   Vybrané modely  z oblasti nádorových ochorení 

        Daunorubicínom indukovaná kardiomyopatia u králikov a jej kardioprotektívne      

        ovplyvnenie     B.Mladosievičová  

        Model  cyklofosfamidovej kardiotoxicity u králika     B.Mladosievičová  

        Model neinvazívneho merania krvného tlaku u hlodavcov

        Z.Valášková, B.Mravec, I.Hulín  

 

Literatúra

Zoznam obrázkov

Zoznam tabuliek  

Zoznam výučbových filmov

    


            Hlavná stránka                  Začiatok stránky  


  Posledná modifikácia:    25. august 2009
 
Pripomienky zasielajte na adresu:    patfyz.webmaster@fmed.uniba.sk