Hlavná stránka   


 Ústav  patologickej 
 fyziológie
(informácie)

Informácia o pracovisku

História pracoviska

Zoznam pracovníkov

Učitelia na ústave

Projekty pracoviska (granty) 

Diplomové práce pracoviska

Výber z publikovaných prác

Knihy, učebnice, skriptá 

Oddelenie klinickej patofyziológie

Pokusné zariadenie pracoviska


Študijný program  všeobecné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok

Harmonogram výučby a rozvrh

Výberové prednášky a semináre

Sylaby (otázky) (patologická fyziológia)

Voliteľné predmety (3.-6.ročník) 

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program zubné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok
Harmonogram výučby a rozvrh
Sylaby(otázky) (patologická fyziológia)

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program biomedicínska fyzika

Harmonogram výučby a rozvrh

Sylaby látky      

Odporúčaná literatúra


Study programme General medicine
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)        

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature  

TESTS


Study programme Dentistry 
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)    

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature 

TESTS

 


 

  

                                                                

  Beata Mladosievičová,

  Emília Kaiserová,

  Anna Foltinová :   

  Možné neskoré následky     

  protinádorovej liečby

  v detstve     


  SAP 2007,   212 s.   
  ISBN 978-80-8095-004-0
     

   
    Zoznam prispievateľov

    Obsah

    Slová autorov


     

Editori

Doc. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.

Doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc.

MUDr. Anna Foltinová, CSc.

 

Prispievatelia   (v abecednom poradí)

Prof. MUDr. Ján Čáp, DrSc.

MUDr. Anna Foltinová, CSc.

Mgr. Irena Hlivová

Doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc.

Prof. MUDr. Alica Kapellerová, DrSc.

Doc. MUDr. Veronika Lehotská, CSc.

Doc. MUDr. Želmíra Mišíková, CSc.

Doc. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.

MUDr. Sabina Šufliarska

 


     

      Obsah

 

 1.  Úvod 

 2.  Starostlivosť o vyliečených onkologických pacientov - naliehavý multidisciplinárny
      problém

 3.  Neskoré následky po cytostatickej liečbe v detstve

 4.  Neskoré následky po rádioterapii v detstve

 5.  Neskoré následky po chirurgickej liečbe nádorov v detstve

 6.  Neskoré následky po transplantácii kostnej drene a kmeňových buniek periférnej
      krvi v detstve
  

 7.  Súhrnný pohľad na vybrané neskoré následky po liečbe nádorov v detstve

 8.  Psychosociálne dôsledky u vyliečených detských 

 9.  Genetické polymorfizmy - perspektívy predikcie toxicity cytostatík

10.  Biologická liečba nádorov - nová nádej pre onkologických pacientov

11.  Prevencia toxicity cytostatickej liečby 

      Zoznam tabuliek  

      Zoznam obrázkov  

      Zoznam použitých skratiek

      Index

Ukážka z knihy  (pdf dokument  481 KB )

 


 

      Slová autorov

 

V súčasnosti sa vyliečia tri štvrtiny detí a adolescentov s onkologickým ochorením. Odhaduje sa, že vo vyspelých krajinách je 1 zo 450 mladých ľudí bývalým onkologickým pacientom.

Počet vyliečených onkologických pacientov narastá. Dlhodobá kvalita ich života predstavuje naliehavý multidisciplinárny problém.

Protinádorová liečba môže predisponovať na vznik nielen akútnych, ale aj neskorých komplikácií. Zvlášť rizikovú skupinu pre vznik neskorých komplikácií a následkov predstavujú detskí onkologickí pacienti. Dve tretiny pacientov po liečbe nádorov detského veku majú chronický alebo neskorý zdravotný problém, ktorý súvisí s protinádorovou liečbou. V prvých rokoch po ukončení terapie sa komplikácie a následky liečby nemusia prejaviť. Môžu sa objaviť neskôr - po viacerých rokoch až desaťročiach. Preto by mali byť pacienti vyliečení 
z onkologického ochorenia v detskom veku pravidelne sledovaní počas celého života.

Aj keď je u niektorých bývalých onkologických pacientov ,,cena za víťazstvo" vysoká, 
u mnohých z nich existuje možnosť jej zníženia - prevenciou neskorých následkov, ich včasnou diagnostikou a liečbou. 

Knihu sme pripravili v nádeji, že aj vďaka nej budú zdravotnícki pracovníci viacerých špecializácií schopní zlepšiť dlhodobú kvalitu života bývalých detských onkologických pacientov.

                                                                                                       Autori

 

 


            Hlavná stránka                  Začiatok stránky  


  Posledná modifikácia:    1. jún 2007
 
Pripomienky zasielajte na adresu:    patfyz.webmaster@fmed.uniba.sk