Hlavná stránka   


 Ústav  patologickej 
 fyziológie
(informácie)

Informácia o pracovisku

História pracoviska

Zoznam pracovníkov

Učitelia na ústave

Projekty pracoviska (granty) 

Diplomové práce pracoviska

Výber z publikovaných prác

Knihy, učebnice, skriptá 

Oddelenie klinickej patofyziológie

Pokusné zariadenie pracoviska


Študijný program  všeobecné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok

Harmonogram výučby a rozvrh

Výberové prednášky a semináre

Sylaby (otázky) (patologická fyziológia)

Voliteľné predmety (3.-6.ročník) 

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program zubné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok
Harmonogram výučby a rozvrh
Sylaby(otázky) (patologická fyziológia)

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program biomedicínska fyzika

Harmonogram výučby a rozvrh

Sylaby látky      

Odporúčaná literatúra


Study programme General medicine
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)        

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature  

TESTS


Study programme Dentistry 
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)    

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature 

TESTS

 


  

                                                                

   

   Boris Mravec et al.:   Neurotransmitery

                                           Bratislava, SAP 2007, 284 s.,  ISBN 80-8095-005-9


     


 Autor ~ editor 

 MUDr. Boris Mravec, PhD.

 Autori ~ prispievatelia

 Doc. MUDr. Marián Bernadič, CSc.

 Prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc.

 RNDr. Alexander Kiss, DrSc.

 RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc.

 MUDr. Barbara Kukanová

 MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

 


    

   Obsah  knihy s plnými textami   ( PDF dokumenty ) 

      Tiráž

      Obsah

   Štruktúra a činnosť neurónov 

        Štruktúra neurónov
        Prenos signálov v nervovom systéme

2    Neurotransmiterové systémy

        Komunikácia neurónov
        Charakteristika neurotransmiterov
        Základné skupiny neurotransmiterov
        Účinky neurotransmiterov
        Nomenklatúra neurotransmiterových systémov mozgu
        Neurotransmitery v periférii a v mozgu- úloha hematoencefalickej bariéry
        Neurotransmitery z evolučného hľadiska 

3    Malomolekulové neurotransmitery

        Aminokyseliny
        Acetylcholín a biogénne amíny
        Iné malomolekulové neurotransmitery

4    Peptidové (,,veľkomolekulové´´) neurotransmitery

        Malomolekulové a peptidové neurotransmitery - spoločná syntéza a uvoľňovanie
        z jedného neurónu
        Vybrané peptidergické neurotransmitery

5    Úloha neurotransmiterov v regulácii fyziologických procesov

        Regulácia príjmu potravy
        Homeostáza telesných tekutín
        Bdenie a spánok
        Učenie a pamäť
        Autonómny nervový systém
        Stresová reakcia
        Bolesť
        Vývin nervového systému
        Oxygenácia organizmu
        Regulácia telesnej teploty
        Starnutie a nervový systém

6    Úloha neurotransmiterov pri ochoreniach nervového systému

        Neurodegeneratívne ochorenia
        Schizofrénia
        Afektívne poruchy
        Psychiatrické ochorenia a neurogenéza
        Látková závislosť
        Epilepsia
        Ischemické poškodenie CNS

7    Úloha neurotransmiterov pri iných ochoreniach

        Hypertenzia
        Zápalové procesy

       Záver

     Literatúra

     Odkazy na webové stránky

     Použité skratky

     Zoznam tabuliek

     Zoznam obrázkov

     Index

   

  


            Hlavná stránka                  Začiatok stránky  


  Posledná modifikácia:    24. apríl 2013
  
Pripomienky zasielajte na adresu:    patfyz.webmaster@fmed.uniba.sk