Hlavná stránka   


 Ústav  patologickej 
 fyziológie
(informácie)

Informácia o pracovisku

História pracoviska

Zoznam pracovníkov

Učitelia na ústave

Projekty pracoviska (granty) 

Diplomové práce pracoviska

Výber z publikovaných prác

Knihy, učebnice, skriptá 

Oddelenie klinickej patofyziológie

Pokusné zariadenie pracoviska


Študijný program  všeobecné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok

Harmonogram výučby a rozvrh

Výberové prednášky a semináre

Sylaby (otázky) (patologická fyziológia)

Voliteľné predmety (3.-6.ročník) 

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program zubné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok
Harmonogram výučby a rozvrh
Sylaby(otázky) (patologická fyziológia)

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program biomedicínska fyzika

Harmonogram výučby a rozvrh

Sylaby látky      

Odporúčaná literatúra


Study programme General medicine
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)        

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature  

TESTS


Study programme Dentistry 
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)    

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature 

TESTS

 


  

                                                                

   

   Boris Mravec, Katarína Ondičová :     Nervus  vagus

   Bratislava, SAP 2010, 361 s.,  ISBN 978-80-8095-061-3


 • Akú úlohu zohráva prenos signálov aferentnými a eferentnými dráhami 
  nervus vagus v obranných reakciách organizmu ?

 • Prečo za fyziologických okolností v tráviacom trakte neprebieha zápal, aj keď 
  je v črevnom lumene prítomné obrovské množstvo baktérií ?

 • Bude možné využiť stimuláciu eferentných dráh nervus vagus v liečbe sepsy ?

 • Podieľa sa narušenie signalizácie, prenášanej prostredníctvom nervus vagus, 
  na vzniku autoimunitných chorôb alebo je dôsledkom prebiehajúcich
  autoimunitných procesov ?

 • Akú úlohu zohráva nervus vagus v prenose signálov o prítomnosti nádorových
  buniek v organizme a v modulácii nádorovej progresie a tvorby metastáz ?

 • Môže sa narušenie eferentnej vagovej signalizácie podieľať na vzniku
  aterosklerózy ?

 • Aký je mechanizmus vplyvu nikotinizmu na priebeh ulceróznej kolitídy ?

 • Ovplyvňuje signalizácia, prenášaná dráhami v nervus vagus, rozsah iktu 
  a akú úlohu v tomto pôsobení zohráva slezina ?

 • Aký je mechanizmus prospešného pôsobenia elektrickej stimulácie nervus vagus u pacientov s depresiou ?

 • Determinuje signalizácia, prenášaná aferentnými dráhami nervus vagus, vznik
  emócií a rozsah stresovej reakcie ?

 • Ako sa podieľa zmena aktivity nervus vagus na prospešnom účinku pravidelnej fyzickej aktivity, príjmu nenasýtených mastných kyselín a niektorých
  alternatívnych postupov ?

 Monografia prináša prehľad najnovších poznatkov a hypotéz, týkajúcich sa významu, ktorý má prenos signálov aferentnými a eferentnými dráhami nervus vagus v regulácii činnosti orgánových systémov za fyziologických a patologických situácií. Diskutované sú predovšetkým nálezy, týkajúce sa zapojenia nervus vagus do regulácie činnosti imunitného systému mozgom a potenciálne klinické využitie týchto poznatkov.

 


   Autori 

   Doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.

   MVDr. Katarína Ondičová


    

     Obsah  knihy s plnými textami   ( PDF dokumenty ) 

 

      Tiráž, Predhovor 

    Obsah 

    Fyziologické funkcie a úloha v etiopatogenéze chorôb   (B.Mravec)

 1.   Anatomické a fyziologické charakteristiky

 2.   Motorické funkcie nervus vagus

 3.   Senzitívne funkcie nervus vagus

 4.   Interakcie medzi nervus vagus a sympatikovým nervovým systémom

 

    Etiopatogenéza chorôb a nervus vagus   (B.Mravec)

 5.   Význam nervus vagus pri udržiavaní allostázy v organizme

 6.   Úloha nervus vagus v obranných reakciách

 7.   Imunitný systém

 8.   Autoimunitné choroby

 9.   Nádorové choroby

10.  Kardiovaskulárny systém

11.  Respiračný systém

12.  Gastrointestinálny systém

13.  Regulácia príjmu vody, potravy a metabolizmu

14.  Reprodukčný systém

15.  Centrálny nervový systém

16.  Endokrinný systém

17.  Emócie, stresová reakcia a nervus vagus

18.  Starnutie a funkcie nervus vagus

19.  Vybrané klinické stavy, spojené s narušením vagovej inervácie

20.  Diagnostické metódy, využívajúce stanovenie aktivity n.vagus

21.  Terapeutické postupy, ovplyvňujúce činnosť nervus vagus

22.  Smery ďalšieho štúdia funkcií nervus vagus

 

    Appendix   (B.Mravec, K.Ondičová)

 A.  História a súčasnosť výskumu nervus vagus

 B.  Metódy experimentálneho štúdia funkcií nervus vagus

 C.  Morfologické a funkčné medzipohlavné rozdiely

 D.  Fylogenéza nervus vagus

 E.  Ontogenéza nervus vagus

 F.  Extraneuronálny cholinergický systém

 G.  Lézie tkaniva nervus vagus

 

    Literatúra

    Použité skratky

    Zoznam tabuliek a obrázkov

    Index


Poznámka:  Obrázky v pdf verzii monografie Nervus vagus sú v porovnaní 
s obrázkami v tlačenej verzii v nízkom rozlíšení (72 DPI). V prípade záujmu, 
autori monografie poskytnú požadované obrázky v tlačenej forme vo vysokom 
rozlíšení a vo farebnej verzii.


            Hlavná stránka                  Začiatok stránky  


  Posledná modifikácia:    3. január 2011
  
Pripomienky zasielajte na adresu:    patfyz.webmaster@fmed.uniba.sk