Hlavná stránka   


 Ústav  patologickej 
 fyziológie
(informácie)

Informácia o pracovisku

História pracoviska

Zoznam pracovníkov

Učitelia na ústave

Projekty pracoviska (granty) 

Diplomové práce pracoviska

Výber z publikovaných prác

Knihy, učebnice, skriptá 

Oddelenie klinickej patofyziológie

Pokusné zariadenie pracoviska


Študijný program  všeobecné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok

Harmonogram výučby a rozvrh

Výberové prednášky a semináre

Sylaby (otázky) (patologická fyziológia)

Voliteľné predmety (3.-6.ročník) 

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program zubné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok
Harmonogram výučby a rozvrh
Sylaby(otázky) (patologická fyziológia)

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program biomedicínska fyzika

Harmonogram výučby a rozvrh

Sylaby látky      

Odporúčaná literatúra


Study programme General medicine
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)        

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature  

TESTS


Study programme Dentistry 
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)    

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature 

TESTS

 


  

                                                                

 

   

   Beata Mladosievičová a kolektív:  

   Molekulové mechanizmy patogenézy nádorov

   Bratislava, SAP 2011, 123 s.,  ISBN 978-80-8095-069-9


 

Molekulové mechanizmy patogenézy nádorov predstavujú fascinujúcu a dramaticky sa rozvíjajúcu oblasť poznania, ktorá zahŕňa takmer všetky aspekty biológie bunky. Keďže sa táto problematika rozvíja v takej komplexite a s takou intenziotou, že klasické učebnice rýchlo stárnu, rozhodli sme sa stručne venovať vybraným mimoriadne dynamickým oblastiam molekulovej patogenézy nádorov, ktoré zasahujú do najmodernejšej diagnostiky a liečby onkologických ochorení a ktoré vedú k prehodnocovaniu niektorých doterajších názorov a terapeutických stratégií. Učebné texty sú určené študentom lekárskych fakúlt a odborníkom rôznych špecializácií, ktorí hľadajú aktuálne poznatky týkajúce sa vzniku, vývoja a klinického správania nádorov na úrovni molekúl a ktorí sa snažia o lepšie pochopenie patofyziologických východísk, benefitu a rizika cielenej liečby nádorov.

 


   Autori 

   Doc. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.

   Prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc.

   Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.

   Doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.

   Mgr. Zuzana Poljak, PhD.
   


    

     Obsah  knihy   

 

      Tiráž, Predhovor 

    Obsah 

 1.   Úvod  (B. Mladosievičová)

 2.   Genetické determinanty malígnej transformácie  (B. Mladosievičová)  
       2.1  Genetické alterácie špecifických génov
       2.2  Nestabilita genómu
       2.3  Dysregulácia mikroRNA v nádorových bunkách

 3.   Epigenetické zmeny  (B. Mladosievičová)

 4.   Mikroprostredie ako signálny systém  (B. Mladosievičová)

 5.   Charakteristiky malígnych buniek  (B. Mladosievičová)
       5.1  Nezávislosť od signálov stimulujúcich rast
       5.2  Replikačný potenciál nádorových buniek - reaktivácia telomerázy
       5.3  Dysregulácia apoptózy v nádorových bunkách
       5.4  Aberácie v degradácii bunkových proteínov
       5.5  Schopnosť angiogenézy a lymfangiogenézy
       5.6  Schopnosť metastázovať
       5.7  Reprogramovanie energetického metabolizmu   

 6.   Cirkulujúce a diseminované nádorové bunky  (M. Mego)
       6.1  Cirkulujúce nádorové bunky
       6.2  Diseminované nádorové bunky
       6.3  CTC a DTC ako nádorové kmeňové bunky

 7.   Neurobiológia nádorových chorôb: vplyv nervového systému  na nádorový rast 
       a tvorbu metastáz
  (B. Mravec)
       7.1  Inervácia nádorového tkaniva
       7.2  Účinky neurotransmiterov na nádorové bunky
       7.3  Účinok stimulácie a lézie štruktúr nervového systému na vznik 
              a progresiu nádorov
       7.4  Reakcia centrálneho nervového systému na nádorový rast
       7.5  Teoretické a klinické dopady štúdií neurobiológie nádorov

 8.   Psychoneuroimunologické štúdie nádorových chorôb   (B. Mravec)

 9.   Mikroprostredie ako multicelulárny systém   (Z. Poljak, I. Hulín)
       9.1  Nádor a vnútronádorové prostredie
       9.2  Úloha extracelulárnej matrix v transformačných procesoch tkaniva
       9.3  Úloha celulárnych zložiek mikroprostredia vo vnútronádorovom prostredí

10.  Imunitný systém v kontexte s nádorovým procesom  (Z. Poljak, I. Hulín)
       10.1  Protinádorové reakcie imunitného systému
       10.2  Pôsobenie imunitného systému v prospech nádorov
       10.3  Chronický zápal ako predispozícia nádoru

      Použité skratky

      Zoznam tabuliek a obrázkov  

      Index 

   

 


            Hlavná stránka                  Začiatok stránky  


  Posledná modifikácia:    3. november 2011
  
Pripomienky zasielajte na adresu:    patfyz.webmaster@fmed.uniba.sk