Hlavná stránka   


 Ústav  patologickej 
 fyziológie
(informácie)

Informácia o pracovisku

História pracoviska

Zoznam pracovníkov

Učitelia na ústave

Projekty pracoviska (granty) 

Diplomové práce pracoviska

Výber z publikovaných prác

Knihy, učebnice, skriptá 

Oddelenie klinickej patofyziológie

Pokusné zariadenie pracoviska


Študijný program  všeobecné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok

Harmonogram výučby a rozvrh

Výberové prednášky a semináre

Sylaby (otázky) (patologická fyziológia)

Voliteľné predmety (3.-6.ročník) 

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program zubné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok
Harmonogram výučby a rozvrh
Sylaby(otázky) (patologická fyziológia)

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program biomedicínska fyzika

Harmonogram výučby a rozvrh

Sylaby látky      

Odporúčaná literatúra


Study programme General medicine
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)        

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature  

TESTS


Study programme Dentistry 
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)    

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature 

TESTS

 


  

                                                                

   

   Boris Mravec :     Stres a adaptácia

   Bratislava, SAP 2011, 332 s.,  ISBN 978-80-8095-067-5


 • Ako je zabezpečovaná stálosť vnútorného prostredia organizmu aj napriek 
  meniacim sa podmienkam vo vonkajšom prostredí?

 • Aké nedostatky má koncepcia stálosti vnútorného prostredia a homeostázy 
  z hľadiska stresovej reakcie?

 • V čom spočíva koncept allostázy a allostatického preťaženia?

 • Z akých pozorovaní vychádza pôvodná Selyeho koncepcia stresu a všeobecného adaptačného syndrómu?

 • Je stresová reakcia nešpecifickou reakciou tak ako predpokladal Selye alebo ide 
  o reakciu, ktorá vykazuje prvky špecifickosti v závislosti od druhu pôsobiaceho stresora?

 • Aké sú prevažujúce typy stresorov, ktoré pôsobia v súčasnej ľudskej spoločnosti?

 • Aké sú základné systémy podieľajúce sa na neuroendokrinnej stresovej reakcii?

 • Ako katecholamíny a glukokortikoidy ovplyvňujú činnosť organizmu?

 • Aký je vzájomný vzťah medzi dvoma základnými systémami stresovej reakcie, sympatikoadrenálnym systémom a hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálnou osou?

 • Ako je stresová reakcia regulovaná na centrálnej úrovni?

 • Akú úlohu zohráva v regulácii stresovej reakcie signalizácia prenášan viscerálnymi aferentnými dráhami

 • Aké mechanizmy využíva organizmus pri adaptácii na meniace sa podmienky vonkajšieho prostredia?

 • Prečo sa stresová reakcia, ktorá bola v evolučnej histórii nevyhnutná pre prežitie, stáva v súčasnosti maladaptívnou?

 • Akú úlohu zohráva stres pri vzniku chorôb?

 • Vykazujú distres a eustres rozdielne vplyvy na činnosť organizmu a priebeh
   chorôb?

 • Akými mechanizmami ovplyvňuje stres progresiu nádorových chorôb a tvorbu
   metastáz?

 • Ako pôsobí stres na procesy spojené s plasticitou prebiehajúcou v mozgu 
  a aká je jeho úloha pri vzniku depresie, Alzheimerovej choroby a ďalších
  neuropsychiatrických chorôb?

 • Ako sa vyvíjal pohľad na adaptačné mechanizmy a stresovú reakciu?

 • Aké výsledky dosiahol výskum stresovej reakcie na Slovensku?

 • Čo o systémoch stresovej reakcie napovedá štúdium fylogenézy nadobličiek, kľúčového orgánu stresovej reakcie?

 • Aké modely sa využívajú pri výskume neuroendokrinnej stresovej reakcie 
  u laboratórnych zvierat a u dobrovoľníkov?

 Publikácia popisuje súčasné poznatky týkajúce sa stresovej reakcie a adaptačných mechanizmov. Zaoberá sa konceptom homeostázy, ako aj novým pohľadom na reguláciu stálosti vnútorného prostredia, ktorý prináša koncept allostázy. Popisuje tiež prvotný Selyeho koncept nešpecifickej stresovej reakcie, ako aj experimentálne nálezy, ktoré preukázali určitú mieru špecifickosti v reakcii na pôsobenie stresorov. Podrobne je popísaný účinok aktivácie sympatikoadrenálneho systému, hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálnej osi a ďalších systémov neuroendokrinnej stresovej reakcie na činnosť orgánových systémov. Taktiež sa venuje porovnaniu krátkodobej aktivácie stresovej reakcie, ktorá je pre organizmus nevyhnutná na zvládnutie záťažových situácií a nadmernej a opakovanej aktivácii stresovej reakcie, ktorá má na činnosť organizmu zväčša nepriaznivý dopad. Venuje sa aj otázke pôsobenia chronického stresu, ktorý sa môže spolupodieľať na vzniku a progresii celého spektra chorôb, vrátane kardiovaskulárnych, metabolických, gastrointestinálnych, nádorových a neuropsychiatrických chorôb. Okrem toho obsahuje prehľad histórie výskumu stresu, ako aj prehľad experimentálnych a klinických modelov využívaných pri výskume stresovej reakcie.

 


   Autor 

   Doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.

 


    

     Obsah  knihy s plnými textami   ( PDF dokumenty ) 

 

        Tiráž, Predhovor 

      Obsah 

 Reakcie organizmu na zmeny vo vonkajšom a~vnútornom prostredí  

 1.   Vnútorné prostredie

 2.   Homeostáza

 3.   Allostáza

 4.   Stresová reakcia

    Neuronálne okruhy stresovej reakcie

 5.   Monitorovanie pôsobenia stresorov

 6.   Centrálne spracovanie signálov súvisiacich s pôsobením stresorov

 7.   Efektorové zložky stresovej reakcie

   Sympatikoadrenálny systém

 8.   Anatomické usporiadanie

 9.   Regulácia činnosti sympatikoadrenálneho systému

10.  Katecholamíny

11.  Účinky katecholamínov

   Hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálna os

12.  Anatomické a funkčné charakteristiky

13.  Regulácia činnosti hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálnej osi

14.  Glukokortikoidy

15.  Účinky glukokortikoidov

16.  Cirkadiánne rytmy v aktivite neuroendokrinných systémov stresovej reakcie

17.  Interakcie medzi sympatikoadrenálnym systémom a HPA osou

   Aktivita ďalších nervových a neuro-endokrinných systémov počas pôsobenia stresu

18.  Parasympatikový nervový systém

19.  Zmeny aktivity ďalších endokrinných žliaz počas stresovej reakcie

   Vybrané neuro-endokrinné reakcie na pôsobenie stresorov

20.  Pôsobenie chladu

21.  Hypoglykémia

22.  Príjem potravy a hladovanie 

23.  Fyzická aktivita, trauma, zlyhanie cirkulácie a hypoxia

24.  Reprodukčné funkcie, menštruácia a gravidita

   Stres a choroby

25.  Účinok akútneho stresu

26.  Účinok  chronického stresu

27.  Stratégie, ktoré organizmus využíva v reakcii na pôsobenie stresorov

28.  Imunitný systém

29.  Nádorové choroby

30.  Kardiovaskulárny systém

31.  Metabolizmus

32.  Gastrointestinálny systém

33.  Reprodukčný systém

34.  Nervový systém

35.  Pacient, lekár a stres

   Stres a adaptácia

36.  Adaptačné mechanizmy

 

    Appendix  

 A.  História výskumu stresu

 B.  Fylogenéza systémov neuroendokrinnej stresovej reakcie

 C.  Experimentálny výskum stresu

 D.  Metódy využívané na posúdenie aktivity systémov stresovej reakcie

 E.  Stres a emócie

 

      Literatúra

      Zoznam skratiek

      Zoznam tabuliek, obrázkov   

      Index


Poznámka:  Obrázky v pdf verzii monografie Stres a adaptácia sú v porovnaní s obrázkami 
v tlačenej verzii v nízkom rozlíšení (72 DPI). V prípade záujmu, autor monografie poskytne požadované obrázky v tlačenej forme vo vysokom rozlíšení a vo farebnej verzii.


            Hlavná stránka                  Začiatok stránky  


  Posledná modifikácia:    21. október 2011
  
Pripomienky zasielajte na adresu:    patfyz.webmaster@fmed.uniba.sk