Hlavná stránka   


 Ústav  patologickej 
 fyziológie
(informácie)

Informácia o pracovisku

História pracoviska

Zoznam pracovníkov

Učitelia na ústave

Projekty pracoviska (granty) 

Diplomové práce pracoviska

Výber z publikovaných prác

Knihy, učebnice, skriptá 

Oddelenie klinickej patofyziológie

Pokusné zariadenie pracoviska


Študijný program  všeobecné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok

Harmonogram výučby a rozvrh

Výberové prednášky a semináre

Sylaby (otázky) (patologická fyziológia)

Voliteľné predmety (3.-6.ročník) 

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program zubné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok
Harmonogram výučby a rozvrh
Sylaby(otázky) (patologická fyziológia)

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program biomedicínska fyzika

Harmonogram výučby a rozvrh

Sylaby látky      

Odporúčaná literatúra


Study programme General medicine
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)        

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature  

TESTS


Study programme Dentistry 
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)    

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature 

TESTS

 


  

                                                                

 

   

   Beata Mladosievičová a kolektív:  

   Molekulové mechanizmy patogenézy nádorov

   Druhé doplnené vydanie

   Bratislava, SAP 2012, 130 s.,  ISBN 978-80-8095-079-8

   Kniha je dostupná v predajni kníh a skrípt LFUK,  
   Sasinkova 4 (prízemie), tel.č. 59357 445


 

Vývoj poznania v oblasti patogenézy nádorov je natoľko rýchly, dramatický a fascinujúci, že aj napriek pomerne krátkemu časovému odstupu po vydaní učebných textov Molekulové mechanizmy patogenézy nádorov bolo nutné ich na mnohých miestach prepracovať a doplniť. V druhom doplnenom vydaní sú detailnejšie uvedené najnovšie poznatky týkajúce sa metastázovania, cirkulujúcich nádorových buniek, úlohy epigenetiky a chronického zápalu pri vzniku a vývoji nádorov, mikroprostredia nádorov a nádorových kmeňových buniek. Snahou autorov bolo napísať knihu tak, aby v nej študenti pregraduálneho štúdia a onkológovia v klinickej praxi mohli nájsť užitočné informácie týkajúce sa patofyziologických východísk cielenej liečby nádorov. Nakoľko je táto liečba skutočne zacielená na kľúčové molekuly, ukáže lepšie poznanie molekulovej patogenézy nádorov a kvalitnejšie prepojenie základného a klinického výskumu.

 


   Autori 

   Doc. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.

   MUDr. Miroslav Budaj

   MUDr. Ing. Mgr. Peter Celec, PhD., MPH

   MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH

   Prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc.

   Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.

   Doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.

   RNDr. Zuzana Poljak, PhD.
   


    

     Obsah  knihy s plnými textami   ( PDF dokumenty ) 

 

      Tiráž, Predhovor    

    Obsah     

 1.   Úvod  (B. Mladosievičová)

 2.   Genetické determinanty malígnej transformácie  (B. Mladosievičová)  
       2.1  Genetické alterácie špecifických génov
       2.2  Nestabilita genómu
       2.3  Dysregulácia mikroRNA v nádorových bunkách

 3.   Epigenetické zmeny  (P. Celec, B. Mladosievičová)
       3.1  Modifikácia histónov
       3.2  DNA metylácia 

 4.   Nádorové kmeňové bunky  (B. Mladosievičová, M. Budaj, I. Hulín)
       4.1  Signálne dráhy asociované s nádorovými kmeňovými bunkami
       4.2  Nádorové kmeňové bunky a stróma
       4.3  CSC markery v ľudských nádoroch
       4.4  Vplyv nádorových kmeňových buniek
na nádorovú prognózu

 5.   Hlavné biologické charakteristiky malígnych buniek  (B. Mladosievičová)
       5.1  Nezávislosť od signálov stimulujúcich rast
       5.2  Replikačný potenciál nádorových buniek - reaktivácia telomerázy
       5.3  Dysregulácia apoptózy v nádorových bunkách
       5.4  Aberácie v degradácii bunkových proteínov
       5.5  Schopnosť angiogenézy a lymfangiogenézy
       5.6  Schopnosť metastázovať  

 6.   Reprogramovanie energetického metabolizmu v nádorových bunkách 
       (J. Hodosy)  
   

 7.   Cirkulujúce a diseminované nádorové bunky  (M. Mego)
       6.1  Cirkulujúce nádorové bunky
       6.2  Diseminované nádorové bunky
       6.3  CTC a DTC ako nádorové kmeňové bunky
       6.4  Úloha CTC pri raste a nádorovej progresii

 8.   Neurobiológia nádorových chorôb: vplyv nervového systému  na nádorový rast 
       a tvorbu metastáz
  (B. Mravec)
       7.1  Inervácia nádorového tkaniva
       7.2  Účinky neurotransmiterov na nádorové bunky
       7.3  Účinok stimulácie a lézie štruktúr nervového systému na vznik 
              a progresiu nádorov
       7.4  Reakcia centrálneho nervového systému na nádorový rast
       7.5  Teoretické a klinické dopady štúdií neurobiológie nádorov

 9.   Psychoneuroimunologické štúdie nádorových chorôb   (B. Mravec)

10.   Mikroprostredie ako multicelulárny systém   (Z. Poljak, I. Hulín)
       10.1  Nádor a vnútronádorové prostredie
       10.2  Úloha extracelulárneho matrixu v transformačných procesoch tkaniva
       10.3  Úloha celulárnych zložiek mikroprostredia vo vnútronádorovom prostredí
       10.4  Pôsobenie trombocytov v nádorovom procese

11.  Imunitný systém v kontexte s nádorovým procesom  (Z. Poljak, I. Hulín)
       11.1  Protinádorové reakcie imunitného systému
       11.2  Pôsobenie imunitného systému v prospech nádorov
       11.3  Chronický zápal ako predispozícia nádoru

      Použité skratky

      Zoznam tabuliek a obrázkov  

      Index     

   

 


            Hlavná stránka                  Začiatok stránky  


  Posledná modifikácia:    24. apríl 2014
  
Pripomienky zasielajte na adresu:    patfyz.webmaster@fmed.uniba.sk