Hlavná stránka   


 Ústav  patologickej 
 fyziológie
(informácie)

Informácia o pracovisku

História pracoviska

Zoznam pracovníkov

Učitelia na ústave

Projekty pracoviska (granty) 

Diplomové práce pracoviska

Výber z publikovaných prác

Knihy, učebnice, skriptá 

Oddelenie klinickej patofyziológie

Pokusné zariadenie pracoviska


Študijný program  všeobecné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok

Harmonogram výučby a rozvrh

Výberové prednášky a semináre

Sylaby (otázky) (patologická fyziológia)

Voliteľné predmety (3.-6.ročník) 

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program zubné lekárstvo 

Organizácia výučby a skúšok
Harmonogram výučby a rozvrh
Sylaby(otázky) (patologická fyziológia)

OZNAMY - výučba, skúšky

TESTY

Odporúčaná literatúra


Študijný program biomedicínska fyzika

Harmonogram výučby a rozvrh

Sylaby látky      

Odporúčaná literatúra


Study programme General medicine
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)        

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature  

TESTS


Study programme Dentistry 
(English  speaking students)

Study rules and integral organization

Program of seminars and practical lessons + time schedule

Sylabus (questions) (Pathologic physiology)    

NEWS - credits and exams

Optional subjects

Study Literature 

TESTS

 


  

                                                                

 

   

   Beata Mladosievičová a kolektív:   Kardioonkológia

   Bratislava, SAP 2012,  248 s.,  ISBN 978-80-8095-080-4

   


 

Kardiovaskulárne komplikácie súvisiace s protinádorovou liečbou alebo so samotným onkologickým ochorením, podobne ako situácie, keď sa u kardiologického pacienta diagnostikuje nádorové ochorenie, sa stávajú takými zložitými, že prestávajú byť prioritou jedného odboru.
V ostatných rokoch sa vo svete profiluje nová disciplína, v ktorej sa prelína kardiológia s onkológiou - kardioonkológia. V tejto oblasti vznikajú viaceré odborné spoločnosti, vzdelávacie programy a iniciatívy, ktoré sa snažia predovšetkým včas diagnostikovať a zmierňovať kardiovaskulárne následky protinádorovej liečby.
V súčasnosti nastal čas, aby na túto tému vznikla aj na Slovensku publikácia, ktorá by uľahčila orientáciu v mori nových poznatkov týkajúcich sa molekulovej patogenézy kardiotoxicity a klinických aspektov starostlivosti o onkologických pacientov s kardiovaskulárnymi problémami. Kniha môže byť užitočná ako postgraduálna učebnica pre študentov lekárskych fakúlt, obsahuje informácie potrebné aj pre pregraduálne štúdium budúcich lekárov. Veríme, že ju ocenia aj kardiológovia, onkológovia a ďalší odborníci z rôznych oblastí medicíny, ktorí sa vo svojej praxi stretávajú s onkologickými pacientami. 

  

 


   Autori 

   Doc. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.

   MUDr. Ljuba Bachárová, DrSc., MBA

   Doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.

   MUDr. Silvia Cingelová, PhD.

   MUDr. Lucia Géczová

   Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, PhD., FESC

   MUDr. Monika Grešíková, PhD.

   Prof. MUDr. Ľudovít Jurga, DrSc.

   Prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

   MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD.

   MUDr. Ján Rajec, PhD.

   MUDr. Mária Rečková

   MUDr. Ľubica Roziaková, PhD.

   MUDr. Marek Svoboda, PhD.

   Prof. MUDr. Iveta Šimková. CSc.

   Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

   Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

   MUDr. Miroslava Valentová

   Dr. Stephan von Haehling, MD, PhD., DIC

   Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
   


    

     Obsah  knihy s ukážkami textov   ( PDF dokumenty ) 

 

      Tiráž, Úvod    (PDF, 47kB)

    Obsah    (PDF, 51kB)

 1.   Úvod  (B. Mladosievičová)

 2.   Srdce ako multicelulárny a multisignálny systém  (B. Mladosievičová)  

 3.   Definícia  kardiotoxicity  (B. Mladosievičová)

 4.   Antracyklínová kardiotoxicita  (B. Mladosievičová)
      
4.1  Klinický obraz antracyklínovej kardiotoxicity

       4.2  Incidencia antracyklínovej kardiotoxicity

       4.3  Patogenéza antracyklínovej kardiotoxicity

       4.4  Prevencia antracyklínovej kardiotoxicity

       4.5  Kardiotoxicita antracyklínov podávaných v detskom veku

       4.6  Genetické perspektívy predikcie kardiotoxicity protinádorovej liečby

 5.   Kardiotoxicita iných klasicch  protinádoroch farmák  (B. Mladosievičová)

       5.1    Alkylačné látky

       5.2    Platinové deriváty

       5.3    Fluoropyrimidíny

       5.4    Taxány

       5.5    Vinka alkaloidy

 6.   Kardiotoxicita cielenej  liečby 
       (
B. Mladosievová, M. Rečková, S. Cingelová, S. Špánik)
       Úvod       
       6.1    Trastuzumab
       6.2    Kardiotoxicita ďalších monoklonových protilátok
       6.3    Tyrozínkinázové inhibítory
       6.4    Inhibítor proteazómového komplexu
       6.5    Inhibítory kinázy mTOR

 7.   Kardiovaskulárne komplikácie  indukované tamoxifenom 
       a aromatázovými inhibítormi
 
  (B. Mladosievičová)

 8.   Kardiovaskulárne komplikácie  indukované cytonmi  (M. Bucová)
       8.1  IFN-α a jeho kardiotoxický účinok
       8.2  IFN-γ a jeho kardiotoxický účinok
       8.3  IL-2 a jeho kardiotoxický účinok
       8.4  Stimulácia protinádorovej imunity – najnovšie tendencie

 9.   dioterapia na oblasť srdca   (B. Mladosievová, Ľ. Jurga)
       9.1  Radiačné poškodenie
       9.2  Rádioterapia na obla hrudníka a poškodenie srdca

10.  Kardiovaskulárne komplikácie po transplantácii krvotvorných kmeňoch 
        bun
iek
  
(Ľ. Roziaková)
       10.1  Včasná kardiotoxicita
       10.2  Nesko kardiovaskulárne následky TKB

11.  Venózny  tromboembolizmus u onkologicch  pacientov (V. Štvrtinová)
       11.1  Venózny tromboembolizmus v onkológii
       11.2  Všeobecné rizikové faktory pre vznik VTE
       11.3  Rizikové faktory VTE u onkologicch pacientov
       11.4  Klinická patofyziológia VTE
       11.5  Patofyziológia VTE v onkológii
       11.6  Prinpy diagnostiky VTE
       11.7 
Tromboprofylaxia

12.  Cievne  mozgové príhody u onkologicch  paciento (B. Mladosievičová)
       12.1  Patomechanizmy cerebrálnej ischémie u onkologicch pacientov
       12.2  Patomechanizmy cerebrálnej hemorágie u onkologicch pacientov

13.  Diagnostické možnosti kardiotoxicity protinádorovej liečby
       (E. Goncalvesová, I. Šimková, Ľ. Roziaková, L. Bachárová, B. Mladosievová)
       13.1  Diagnostika kardiálnej dysfunkcie/zlyhávania srdca na základe klinicch 
            
symptómov

       13.2  Echokardiograa nové možnosti a limitácie
       13.3  Ďalšie zobrazovacie metódy v diagnostike kardiotoxicity protinádorovej 
                c
hemoterapie
       13.4  Endomyokardiálna biopsia
       13.5  QT/QTc-interval
       13.6 
Biochemické kardiomarkery

14.  Odporúčania pre monitorovanie kardiálnej funkcie po klasickej 
      
chemoterapii a cielenej  liečb
(B. Mladosievičová)

15.  Monitorovanie kardiálnej funkcie po dioterapii na oblasť hrudníka
     
 
(B. Mladosievičová)

16.  Liečba najzávažnejších kardiovaskulárnych ochorení u onkologicc
       p
acientov
 
(J. Rajec, M. Grešíková, B. Mladosievová)
       16.1  Liečba systolickej dysfunkcie a kardiálneho zlyhávania po protinádorovej liečbe
       16.2  Liečba artériovej hypertenzie u onkologicch pacientov
       16.3  Liečba arytm
       16.4  Liečba ischemickej choroby srdca a infarktu myokardu u onkologicch pacientov
       16.5 
Vybrané probmy manažovania koronárnej choroby srdca u onkologicch 
                p
acientov

17.  zne  ďalšie kardiovaskulárne probmy onkologicch pacientov 
      
(M. Svoboda, E. Goncalvesová, Ľ. Jurga, M. Valentová, S. von Haehling, L. Geczová, 
         B. Mladosievová)

       17.1  Poškodenie perikardu
       17.2  Primárne kardiálne tumory
       17.3  Stresom indukovaná kardiomyopatia
       17.4  Vaskulárna toxicita
       17.5  Kachexia a srdcové zlyhávanie
       17.6 
Anémia a chronické srdcové zlyhávanie

18.  Úskalia  protinádorovej liečby v staršom vek (B. Mladosievičová)

19.  Predklinické modely  kardiotoxicity  (Ľ. Paulis)
       19.1  In vivo moedley kardiotoxicity
       19.2  In vitro modely kardiotoxicity

      Použité skratky

      Zoznam tabuliek  

      Zoznam obrázkov  

      Index    (PDF, 59kB)

   

 


            Hlavná stránka                  Začiatok stránky  


  Posledná modifikácia:    27. september 2012
  
Pripomienky zasielajte na adresu:    patfyz.webmaster@fmed.uniba.sk